สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร  บุตรทิพย์
2. เด็กชายอาณัฐ  หวังสอาด
 
1. นางพิชชากร  มัคคพันธ์
2. นางสาวอามานี  มาเละ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ซูวะมิน
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  เจริญปาละ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงปริมติญา  หมัดหมุด
2. เด็กหญิงอัญทิกา  โต๊ะสมัน
3. เด็กหญิงเจณิสตา  มูฮำหมัด
 
1. นางสาวสุธามาศ  โพธิยา
2. นางสาวมาญาดา  ชนะมิตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงปรียานุช  โปยำ
2. เด็กหญิงพิชชา  บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงอชิรญา  ดาวอเซาะห์
4. เด็กหญิงโชติชนิตา  ดาวอเซาะห์
5. เด็กหญิงไปรญารินทร์  มัดลัง
 
1. นางสาวศริญญา  กลิ่นกระโทก
2. นางวัลลภา  หะยีหมัด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โต๊ะกาเจ
2. เด็กหญิงนาริน  หมัดเลาะ
3. เด็กหญิงวรัทยา  นิมะ
4. เด็กหญิงศลิษา  โสภา
5. เด็กชายอนุวัฒน์  จิ๊สมัน
 
1. นางสาวอามานี  มาเละ
2. นางสาวสุดารัตน์  เวชศารัตนพิมล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิดา  ศิริโภคา
2. เด็กหญิงนิตยา  จิ๊สมัน
3. เด็กหญิงปณิตา  หวังเกษม
4. เด็กหญิงวันวดี  ดาแหม็ง
5. เด็กหญิงสุนิตา  จิ๊สมัน
 
1. นางสาวสุธามาศ  โพธิยา
2. นางสาวสุดารัตน์  เวชศารัตนพิมล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐมน   โต๊ะยีหวัง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  อารีบี
3. เด็กหญิงนูรินทร์  โต๊ะกาเจ
4. เด็กหญิงอรณิชา  บุญวิเศษรัตน์
5. เด็กหญิงโซเฟีย  สุกรี
 
1. นางเบญจวรรณ  สุไลมานดี
2. นางจินตนา  เดวิเลาะ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สืบสิงห์
2. เด็กหญิงนาวา  สว่างแจ้ง
3. เด็กหญิงนิตชา  ไหมนิคม
4. เด็กหญิงอริสษา  เลาะเหม็ง
5. เด็กหญิงอินทิรา  จีนแปลงชาติ
 
1. นางสาวอามานี  มาเละ
2. นางจินตนา  เดวิเลาะ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปิยภัสร์  ศิริทรัพย์สมใจ
2. เด็กหญิงอารยา  พุ่มรินทร์
 
1. นายตรีสุริยา  บูรพาเมธาโกศล
2. นายคำมาย  บาลี
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงศุภสิรา  ซูวะมิน
2. เด็กหญิงอริศรา  บุญวิเศษรัตน์
 
1. นายตรีสุริยา  บูรพาเมธาโกศล
2. นายคำมาย  บาลี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงจำปา
 
1. นางสาวรอฮานา  เจะเหาะ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรนันท์  เซ็นหลวง
 
1. นางสาวรอฮานา  เจะเหาะ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุ  อีซา
 
1. นางสาวรอฮานา  เจะเหาะ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประพล  ภู่ทัศนะ
2. เด็กชายอาทิตย์  โต๊ะจิ๊
3. เด็กชายเอกรินทร์  จีนแปลงชาติ
 
1. นายคำมาย  บาลี
2. นายตรีสุริยา  บูรพาเมธาโกศล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอาทิตย์  โต๊ะจิ๊
 
1. นายตรีสุริยา  บูรพาเมธาโกศล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงศศิกานต์  วงค์โซ
 
1. นายตรีสุริยา  บูรพาเมธาโกศล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.67 เงิน 6 1. เด็กชายภาณุ  อีซา
 
1. นางวัลลภา  หะยีหมัด
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ท้วมทองดี
2. เด็กชายสุภณัฐ  แสงศรี
 
1. นายทวีรัตน์  คล้ายนุ่ม
2. นางสาวมาญาดา  ชนะมิตร
 
19 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ติมา  วงศ์โซ
2. เด็กหญิงนิศรา  ยีมิน
3. เด็กหญิงอรนันท์  เซ็นหลวง
 
1. นายทวีรัตน์  คล้ายนุ่ม
2. นางสาวมาญาดา  ชนะมิตร
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธันวา  ซันฮีม
2. เด็กชายรัฐภูมิ  จิ๊สมัน
 
1. นายทวีรัตน์  คล้ายนุ่ม
2. นางสาวมาญาดา  ชนะมิตร
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซารีน่า  แจ่มอารีย์
2. เด็กหญิงณัฐชา  วงค์โซ
3. เด็กหญิงสโรชา  จิ๊สมัน
 
1. นางสาวศริญญา  กลิ่นกระโทก
2. นางวัลลภา  หะยีหมัด
 
22 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกรวิชญ์  อีซอ
 
1. นางสาวศริญญา  กลิ่นกระโทก