สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  การะพิทักษ์
2. เด็กหญิงนานา  ลงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงพรรณราย  บู่ทอง
4. เด็กหญิงลลิตวดี  การพิทักษ์
5. เด็กหญิงวริศรา  เจ๊ะเซ็น
 
1. นางสาวผกามาศ  ศรีตระกูล
2. นายสุทธิรักษ์  ไกรเชย
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ทรัพย์เพลง
2. เด็กหญิงณิชมน  ปิ่นมณี
3. เด็กหญิงนันท์ธิดา  สมพงษ์
4. เด็กหญิงปนัดดา  สุดจินดา
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรืองศิริ
6. เด็กหญิงสนิษา  ทรัพย์เพลง
7. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์ดิษฐ์ศิริ
8. เด็กหญิงไปรยา  สิทธิประเสริฐ
 
1. นางสาวปรีดา  อยู่ดีรัมย์
2. นายปิยะวัฒน์  ภัทรเชื้อหอม
3. นางสาวฐปนีย์  สังเนตร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงโสรยา  บทนอก
 
1. นางสาวภูวนิดา  คงไพบูลย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงปาณิสรา  สุวรรณวงศ์
2. เด็กหญิงมนัสญา  หวังเกษม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มัดดียะห์
2. นางสาวกนกทิพย์  สายวิเศษ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงกุศล  บุญศรไชย
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  สุขเลิศสิน
 
1. นางสุจิตรา  พันธศรี
2. นางสาวสุขโสม  ม่วงศรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิริษา  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงไอยลดา  สิริต
 
1. นางพิมพ์ชนก  สอนพรหม
2. นางสาวปรีดา  อยู่ดีรัมย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  จำปาจิตร
 
1. นายเมธี  ศรีคโรจน์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณาญาดา  ครุฑสา
2. เด็กชายปฏิภาณ  การพิทักษ์
 
1. นางสาวสุริชา  สุขเจริญ
2. นางสาวกรรณิการ์  มัดดียะห์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรนันต์  ชัยยะ
2. เด็กหญิงชญาดา  มินเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ไอศะนาวิน
4. เด็กหญิงรุ่งระวี  แสงศรี
5. เด็กหญิงสโรชา  มะรุมดี
 
1. นางสาวอัญชลี  กลิ่นเพ็ง
2. นางสาวอาทิตยา  ราชแสนเมือง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทนา  พันโดย
2. เด็กหญิงพิชญา  มิสกี้
3. เด็กหญิงวรัญญา  กรเกษม
 
1. นางสาวอัญชลี  กลิ่นเพ็ง
2. นางสาวอาทิตยา  ราชแสนเมือง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  มารเสถียร
2. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  พงษ์วิจารย์
3. เด็กหญิงอภัสรา  เรือนทอง
 
1. นางสาวภูวนิดา  คงไพบูลย์
2. นางสาวผกามาศ  ศรีตระกูล
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัชศิตา  วันขวัญ
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  หวังเกษม
3. เด็กหญิงสุนิตา  หวังเกษม
 
1. นางสาวภูวนิดา  คงไพบูลย์
2. นางสาวผกามาศ  ศรีตระกูล
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญคง
2. เด็กหญิงอรนิภา  สืบวงศ์
 
1. นางสาวผกามาศ  ศรีตระกูล
2. นางสาวภูวนิดา  คงไพบูลย์
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายธีรภัทร  วงษ์ยีเมาะ
 
1. นางสาวภูวนิดา  คงไพบูลย์
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิชาดา  หวังเกษม
 
1. นายเมธี  ศรีคโรจน์