สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงอนุตรพร  บุญมาก
 
1. นายวรวัสส์  วิเศษสัตย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกมลาสน์  สายแวว
2. นางสาวปริตา  ชาญสมุทร
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เพ็งสุวรรณ์
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  เชียงชะนา
2. นางสาวสุนิดา  ชัยหมก
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายธนัฐ  ศรีตรัย
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ปิยอัมพร
3. เด็กชายศุภนันท์  เจริญวัย
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  เชียงชะนา
2. นางสาวสุนิดา  ชัยหมก