สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงภิญญาพัชร์  พิมพ์สุวรรณ
 
1. นางนาฎยา  รังสินธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชติกาญจน์  พิมล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  มณีโชติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิรดาภร  ปิติ
 
1. นางสาวพจมาน  ศรีประเสริฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปารณ  จำรัสธนสาร
 
1. นางกาญจนา  ภูมิสวัสดิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ชีวารุ่งเรือง
 
1. นางกาญจนา  เดชกูลพรศิริ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 85.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกวิสรา  สุเมธาธิกุล
2. เด็กหญิงภคนันท์  ศีลประสิทธิ์
 
1. นางยุภา  อรุณสวัสดิ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวริศ  ธรรมวงษ์
 
1. นางสุนีรัตน์  สุขพงษ์ไทย
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายกชเมธ  หล้าดวงดี
2. เด็กชายณัฐพัชร์  จันวะโร
3. เด็กหญิงภคมณ  แสงอังศุมาลี
 
1. นายสกานต์  พิมพ์เก่า
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  สนลอย
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงมณีกานต์  ชาตะพา
3. เด็กหญิงอรจิรา  บำรุงวงศ์
 
1. นางสาวอรพิน  โลนไธสง
2. นางสาวนิลุพัฒน์  จิตรสง่าวงค์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิเศษ  ถึงแสง
2. เด็กหญิงวาสนา  ศรีสุข
 
1. นางสาวชิดชนก  ศรีสุข
2. นายณัฐพงศ์  ทองเสริม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีอินทร์
2. เด็กชายสุธีร์ภัทร  เฉลิมวุฒิศักดิ์
 
1. นางสาววาสนา  นาคเกิด
2. นางสาวชิดชนก  ศรีสุข
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภควัฒน์  ปริเวทกานนท์
 
1. นางพยูง  ไชยกิจ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเอกวิญญ์  บุญเฉลิมชัย
 
1. นางสาวบุศราพร  สุดตาชาติ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฐวีธร  พงศ์สันติชัย
 
1. นางจิตตวดี  เตียตรงจิตรมั่น
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฆรวัณณ์   สุทร
2. เด็กชายศิรพัชร  เกิดแก้ว
3. เด็กหญิงอัจจิมา  โชควิริยะสัมพันธ์
 
1. นายธนภัทร  เสียงล้ำ
2. นายธนิตกานต์  วิริเยนะวัฒร์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สีสนิท
2. เด็กหญิงณัฐนพิน  ศิริพัฒน์พันธุ์
3. เด็กหญิงวิภาดา  วนาพรรณ์
 
1. นางสาวณิชาภา  ศรีพันธ์ุ
2. นางสาวสุทธิชา  พูลสวัสดิ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชชาอร  ขุขันธิน
2. เด็กชายวริศ  ริยะตานนท์
3. เด็กชายสิรภพ  มงคล
 
1. นายอนุชา  หยวกดา
2. นางสาวสมพิศ  พิมพ์ดี
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สันสินธ์ุงาม
2. เด็กหญิงญดา  อุทัยผล
3. เด็กหญิงณัฐภัสสร  เจียนธนารัตน์
4. เด็กหญิงนพรัตน์  สีพุทธา
5. เด็กหญิงปัณชยา  ภุชงค์
 
1. นางพัทธนันท์  ต้นแพง
2. นางพิร์วรัล  เพิ่มพูล
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงพนิตพร  กิมโสม
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สันทาลุนัย
3. เด็กหญิงภทรวรรณ  ชุ่มชูจันทร์
4. เด็กหญิงภีฎาลิน  เสงี่ยมวงษ์
5. เด็กหญิงวรันต์ภรณ์  แจ้งรุ่งเรือง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันทร์โชติ
2. นางสาววาสนา  ไชยโย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.8 ทอง 8 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ไทยแก้ว
 
1. นายณัชพล  นิน
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เศรษฐวิวัฒนกุล
2. เด็กชายนพรุจ  โอวาทสาร
 
1. นายศรันย์  นินทนาวงศา
2. นางสาวสุภาวดี  พูลพิพัฒน์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิง จิรภิญญา   ยิ้มวิไล
2. เด็กหญิงณภัทร  สุระเสียง
3. เด็กหญิงณัฏฐกมล   เหล่าพร
4. เด็กหญิงณัฐมน   ยงยุทธ
5. เด็กหญิงนภิสา   วุฒธนานนท์
6. เด็กหญิงนันทภัค  โคตะมา
7. เด็กหญิงพิมพ์นลิน   เที่ยงเจริญ
8. เด็กหญิงพีรดา  มณีอนันต์
9. เด็กหญิงวันรพี  เลิศสลารักษ์
10. เด็กหญิงศุภรดา   หิรัญรติกุล
 
1. นางสาวบุปผา  เนตรเจริญ
2. นางสาวพิมพ์วดี  พลรักษา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศกร  รักรัศมี
 
1. นายยุทธภูมิ  อุดพรม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขพงษ์ไทย
 
1. นายพุทธชาติ  ชูเรือง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ยิ่งเจริญ
 
1. นายยุทธภูมิ  อุดพรม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนันณพัฒน์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางพงศ์ลัดดา  มหาศักดิ์สุนทร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตั้งใจ  โพสพสวัสดิ์
 
1. นางพงศ์ลัดดา  มหาศักดิ์สุนทร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตธีร์  ศุภเกรียงไกร
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ทองสมัคร
3. เด็กชายคณินนวัฒน์  วงแก้ว
4. เด็กชายชวนากร  ศรีอุทยาน
5. เด็กหญิงธนาภรณ์  วิริยพรสวัสดิ์
6. เด็กชายธนิสร  เมฆพัฒน์
7. เด็กชายนวมินทร์  นวเจริญทรัพย์
8. เด็กหญิงปิยธิดา  บรรเทิงจิตต์
9. เด็กหญิงพรชิตา  ชื่นฉ่ำ
10. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทุ่งลาด
11. เด็กชายภูมิภัทร  เทียนหอม
12. เด็กชายสงกรานต์  มั่นเจริญ
 
1. นายวรัญญู  วรสิงห์
2. นางสาววาสนา  ไชยโย
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  แก้ววิจิตร
2. เด็กหญิงกุลธิดา  แสงทอง
3. เด็กหญิงกุลภรณ์  ราษี
4. เด็กชายคุณานันต์  ศรีคโรจน์
5. เด็กหญิงจันทิมา  ผดุงกุล
6. เด็กชายชุตินันท์  บุบผารัตน์
7. เด็กหญิงณัชชา  ยาทอน
8. เด็กชายณัฐพ  บุตรพรม
9. เด็กชายต้องการ  คร้ามสี
10. เด็กชายธงชาติ  ศรีมารักษ์
11. เด็กหญิงธนภรณ์  กี่ตันเจริญ
12. เด็กหญิงนภสร  คำศรีสุข
13. เด็กชายปวริศว์  พาศรีวิไล
14. เด็กหญิงผกามาส  มากมี
15. เด็กหญิงพัชรพร  สรวลประเสริฐ
16. เด็กชายพิชญุตม์  จุลจิรวัฒน์
17. เด็กชายพุทธาวัฒน์  อธิราช
18. เด็กชายภูวรินทร์  จารุพัชร์กิตติกร
19. เด็กหญิงวริศรา  สีเอง
20. เด็กชายวัชรพล  เพ็ญโฉม
21. เด็กหญิงวัลลียา  พวงดอกไม้
22. เด็กชายศรุต  สุวรรณ
23. เด็กชายศิรชัช  รุ่งเรือง
24. เด็กหญิงศุนธนา  ช่างเจริญผล
25. เด็กชายสราวุฎฐิ์  พงศจิระกร
26. เด็กชายอดิศร  ผ่องสอาด
27. เด็กชายอติคุณ  อยู่เอี่ยม
28. เด็กหญิงอรไพลิน  จั่นเจริญ
29. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสว่าง
30. เด็กชายเจษฎา  พูลหมี
31. เด็กหญิงเด็กหญิงกุลภรณ์  ราษี
 
1. นายวรัญญู  วรสิงห์
2. นายปณิธาน  บุญสร้าง
3. นางสาวทวี  เนียรมงคล
4. นางพงศ์ลัดดา  มหาศักดิ์สุนทร
5. นางสาววาสนา  ไชยโย
6. นางสาวรวิวรรณ  เล็กสวัสดิ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  พรรคโยภณ
 
1. นายปรีชา  ช่องคันปอน
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปุณณศิลป์  มาคำ
 
1. นายปรีชา  ช่องคันปอน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นายปรีชา  ช่องคันปอน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  พรรคโยภณ
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  โสธรกุลโรจน์
3. เด็กชายฐิติพัทธิ์  เกษม
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  พงษ์สวัสดิ์
5. เด็กชายธนพนธ์  วนิชย์ถนอม
6. เด็กชายธีราทร  ภักดีสุข
7. เด็กชายปิยังกูร  เกิดแก้ว
8. เด็กชายปุณณศิลป์  มาคำ
9. เด็กชายพิชญุตม์  วิภาสชัยนนท์
10. เด็กชายภูริภาคย์  ยวงทอง
11. เด็กหญิงอนัญญา  เฟื่องมะลิ
12. เด็กชายอริยธัช  ประเสริฐพันธ์
 
1. นายปรีชา  ช่องคันปอน
2. นางวิริยา  วนาพรรณ์
3. นางสาวทวี  เนียรมงคล
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ภูจีระ
2. เด็กหญิงณัชชา  เกียรติปรีชา
3. เด็กหญิงนันท์มนัส  พรหมสวัสดิ์
4. เด็กหญิงพิชาพร  รอดสมบูรณ์
5. เด็กหญิงพิมชญา  ประดิษแจ้ง
6. เด็กหญิงวรวลัญช์  ตอรบรัมย์
 
1. นางพงศ์ลัดดา  มหาศักดิ์สุนทร
2. นางสาวรวิวรรณ  เล็กสวัสดิ์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิชา  รัฐประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฎฐ์ฏาพร  อารีราษฎร์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประกอบการ
 
1. นางสาวพรพิสุทธิ์  ศรีวรนันท์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณิสา  ชุมเกษียร
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สาสมจิตต์
 
1. MissMa  Cuilian
2. นางสาวจิรนันท์  นิยมล้อทิพย์
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภา  อุ่ยคำ
2. เด็กหญิงธนพร  ช่วยสงคราม
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เข็มเพชร
 
1. นางสาวดวงกมล  พิบูลธนพัฒน์
2. นางสาววัชราภรณ์  เอี่ยมสอาด
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปุณพจน์  เกตุมาก
2. เด็กชายวรวุฒิ  ทองสุข
 
1. นางสาวณิชาภา  ศรีพันธ์ุ
2. นางสาวรัชนีกร  ภูคะฮาด
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพัชร์  มหิทธิ
2. เด็กชายธีรภัทร  คณาสิทธิกุล
 
1. นายธัชชัย  สกุลพราหมณ์
2. นายวงศกร  เลิศวิลัย
 
41 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 11 1. เด็กชายกฤติเดช  ผลเจริญ
2. เด็กชายนรภัทร  พิรุณสาร
3. เด็กชายนันฐ์ฐนัธ  บุญยกรอำนวย
 
1. นางสาวนภา  วนาภรณ์
2. นางสาวนิสรา  ศรีหราช
 
42 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงปารมี  ชาญสมร
 
1. นางกัลยา  มหาศาล
 
43 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกร  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงไอริณ  นิธุรัมย์
 
1. นางกัลยา  มหาศาล
2. นางพรพิมล  เพ็ญวิเชียร
 
44 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนาธิป  คำสูงเนิน
2. เด็กชายธนาธิป  โอวาท
 
1. นางกัลยา  มหาศาล
2. นางพรพิมล  เพ็ญวิเชียร