สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายนรวิชญ์  กิจเจริญไชย
 
1. นางสาวอรสา  พูนเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงปุณิกา  ศิริโสภาพงษ์
 
1. นางสาวพรกมล  ลางกุลเสน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัชญา  เครือจิรายุส์
 
1. นางสาวอรสา  พูนเจริญ