สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายนรวิชญ์  กิจเจริญไชย
 
1. นางสาวอรสา  พูนเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงปุณิกา  ศิริโสภาพงษ์
 
1. นางสาวพรกมล  ลางกุลเสน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัชญา  เครือจิรายุส์
 
1. นางสาวอรสา  พูนเจริญ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ว่องปฏิเวธ
 
1. นางสาวมัณฑนา  สิมณี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปราชญา  เฮงสุวรรณ์
 
1. MissAingela C.  Aunzo
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เผด็จศึก
 
1. MissGildee Grace V.  Lanada
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86.4 ทอง 8 1. เด็กชายธนกฤต  เวชปรีชา
 
1. MissMary Grace C.  Doromal
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายชยพัทธ์  ผาคำ
2. เด็กชายภรภัทร  ทัพมงคล
 
1. นายภาณุวิชญ์  อินปัญญา
2. นายกฤษดา  อาจปักษา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพัชร์  ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงพรพรรษา  ไทยดำรงค์
 
1. MissWan Kai   Qiong
2. MissLiu Jiang  Hui