สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิชานันท์  ผลเจริญ
2. เด็กชายพิธิวัฒน์   สวัสดีรักษา
 
1. นางสาวลัดดา  บุญสน
2. นางสาวกนกวรรณ  ภู่ทิม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายนพรัตน์  เทียนทอง
 
1. นางอัจฉรา  หุตะเจริญ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กชายพีรวัฒน์  เทศจันทร์
 
1. นางสาวปิยฉัตร  สีจันฮ้อย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.33 เงิน 8 1. เด็กชายภัทรพล  เสียงเสนาะ
 
1. นางสาวนภาลัย  ดอนรัตน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายศิลา  จันทะปากดี
 
1. นางสาวนภาลัย  ดอนรัตน์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนันนัทธ์  ตันพิบูลย์
 
1. นางสาวนภาลัย  ดอนรัตน์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงจรัญญา  บุญงาม
2. เด็กชายเปรมนัทธ์  เสลา
 
1. นางสาวพัสตราภรณ์  หุตะเจริญ
2. นายรัฐณต  มาลัย
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ชลธาร
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์  จันทร์สูง
3. เด็กชายเปรมณัฐน์  วันทองเจริญ
 
1. นางสาวมนฑิรา  เรือนมูล
2. นางสาวปิยฉัตร  สีจันฮ้อย