สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพเกสร  พรหมศิริ
 
1. นางสาวนพรัตน์  วันทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 68.05 ทองแดง 14 1. เด็กชายสุกลวัฒน์  ปรีเกษม
2. เด็กหญิงสุภาพร  เยิม
 
1. นางสาวพัสตราภรณ์  หุตะเจริญ
2. นายอดิศักดิ์  พันพะยูร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงนิสารัตน์  ทิพย์สุข
 
1. นางสาวอ้อมใจ  วิเศษสัตย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงมนัสปรียา  สีหลิ่ง
 
1. นางสาวพัสตราภรณ์  หุตะเจริญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธีระเดช  สุขใจ
 
1. นางสาวอ้อมใจ  วิเศษสัตย์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายเทพทวี  โคมารัมย์
 
1. นางสาวอ้อมใจ  วิเศษสัตย์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  คงคาลัย
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  แสงทอง
 
1. นางสาวพัสตราภรณ์  หุตะเจริญ
2. นางอัจฉรา  หุตะเจริญ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวัชรินทร์  พรหมศิริ
 
1. นางอัจฉรา  หุตะเจริญ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายฤทธิเดช  ถนอมวารี
2. เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วมงคล
3. เด็กชายสุรชัย  พยุงวนา
 
1. นางสาวปิยฉัตร  สีจันฮ้อย
2. นางสาวมนฑิรา  เรือนมูล
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภวิชช์  เข้มแข็ง
2. เด็กหญิงสายธาร  นามมะนุ
 
1. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
2. นางสาวนภาลัย  ดอนรัตน์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิรณา  มีศิลป์
2. เด็กหญิงทิพกฤตา  กิตติวรกุล
 
1. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
2. นางสาวนภาลัย  ดอนรัตน์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิชานันท์  ผลเจริญ
2. เด็กชายพิธิวัฒน์   สวัสดีรักษา
 
1. นางสาวลัดดา  บุญสน
2. นางสาวกนกวรรณ  ภู่ทิม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายรัชพล  สมสอน
2. เด็กหญิงอัจฉรา  แตงมณี
 
1. นางสาวลัดดา  บุญสน
2. นางสาวกนกวรรณ  ภู่ทิม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายนพรัตน์  เทียนทอง
 
1. นางอัจฉรา  หุตะเจริญ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กชายพีรวัฒน์  เทศจันทร์
 
1. นางสาวปิยฉัตร  สีจันฮ้อย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วมงคล
 
1. นางสาวปิยฉัตร  สีจันฮ้อย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  หนูงาม
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  ทวีวรรณ
 
1. นางสาวอ้อมใจ  วิเศษสัตย์
2. นางสาวนพรัตน์  วันทา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  วินสนธิ
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  กัณเจียก
 
1. นายปริญญา  แสงทอง
2. นายรัฐณต  มาลัย
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.33 เงิน 8 1. เด็กชายภัทรพล  เสียงเสนาะ
 
1. นางสาวนภาลัย  ดอนรัตน์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพเกสร  พรหมศิริ
 
1. นางสาวนภาลัย  ดอนรัตน์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  แจ้งสันเทียะ
 
1. นางสาวนภาลัย  ดอนรัตน์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายศิลา  จันทะปากดี
 
1. นางสาวนภาลัย  ดอนรัตน์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนันนัทธ์  ตันพิบูลย์
 
1. นางสาวนภาลัย  ดอนรัตน์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงจรัญญา  บุญงาม
2. เด็กชายเปรมนัทธ์  เสลา
 
1. นางสาวพัสตราภรณ์  หุตะเจริญ
2. นายรัฐณต  มาลัย
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ชลธาร
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์  จันทร์สูง
3. เด็กชายเปรมณัฐน์  วันทองเจริญ
 
1. นางสาวมนฑิรา  เรือนมูล
2. นางสาวปิยฉัตร  สีจันฮ้อย
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐชา   พิมเวียง
2. เด็กหญิงพรชนก   พรหมศิริ
3. เด็กชายสุธินันท์  โคมารัมย์
 
1. นายสมประสงค์  ปุญญภิญโญ
2. นายชนะโชค  สอนกลาง
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินกฤต  เหรียญเจริญ
2. เด็กชายชินรบวร  เหรียญเจริญ
3. เด็กชายพีรณัฐ  สาลีทอง
4. เด็กชายพุทธิพงศ์  นาคภักดี
5. เด็กชายรชต  โพธิ์ทอง
6. เด็กชายอภิชล  โพธิ์ทอง
7. เด็กชายอานนท์  ป้องนางไชย์
 
1. นายอดิศักดิ์  พันพะยูร
2. นายสมประสงค์  ปุญญภิญโญ
3. นางสาวพัสตราภรณ์  หุตะเจริญ
 
28 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินภัทร  กูลภูเขียว
2. เด็กชายอานนท์  เทพวงษ์
 
1. นางสาวนพรัตน์  วันทา
2. นางสาวจินตนา  ประพันธ์พัฒน์