สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ศรีงาม
2. เด็กชายวรเวช  ผึ้งผูก
 
1. นางสาวนุชนารถ  กาจีนา
2. นางสาววณิชชา  พัดเย็นชื่น
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรเชษฐ์  ผึ้งผูก
2. เด็กหญิงอนัญญา  นามไพร
 
1. นายอนุชา  เฉิดฉันท์พิพัฒน์
2. นางสาววณิชชา  พัดเย็นชื่น
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัฒนา  นิมมานวโรดม
2. เด็กชายรัฐติภูมิ  บุญมี
 
1. นายอนุชา  เฉิดฉันท์พิพัฒน์
2. นางสาววณิชชา  พัดเย็นชื่น
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิรุช  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงปิยนุช  หนูกล้วย
 
1. นางอรอุษา  มหาสุวรรณ
2. นางสาวจิรภา  ดวงประทุม
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายนันทพัฒน์  เกิดแก้ว
2. เด็กหญิงพิชชาพร  บุญเฉลิม
 
1. นายจิรพัฒน์  แนวอินทร์
2. นายกฤษฎา  คชสาร
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชกร  พ่วงเนตร
2. เด็กหญิงสโรรัตน์  ประเสริฐกรรณ์
 
1. นายจิรพัฒน์  แนวอินทร์
2. นายกฤษฎา  คชสาร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัจฮาน  นุ่มแปลก
2. เด็กหญิงปาริตา  นุชแดง
3. เด็กหญิงอลิตา  นุ่มแปลก
 
1. นางสุชาดา  กาสุรงค์
2. นางสาววณิชชา  พัดเย็นชื่น
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายบุญญา  ถียัง
 
1. นางสาวนุชนารถ  กาจีนา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนครินทร์  พรมเอ๋ย
 
1. นางสาวนุชนารถ  กาจีนา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนภา  ระยับศรี
 
1. นางสาวจิรภา  ดวงประทุม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฐิตา  โต๊ะจิ๊
 
1. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81.7 ทอง 4 1. เด็กชายอดิศร  รัตนะยอดกฤษ
 
1. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโสรยา  แย้มวันเพ็ญ
 
1. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร  แสงอาทิตย์
 
1. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  หล่ำสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอภิชญา  สีหะไชย
 
1. นางสาววณิชชา  พัดเย็นชื่น
2. นางสุชาดา  กาสุรงค์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายธันวา  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายวราวุฒิ  วงค์ยีเมาะ
3. เด็กชายวัชรพงษ์  นุชเจริญ
 
1. นางสาววรวรรณ  อินทสุวรรณ
2. นางสาวอริสา  กลิ่นสาท
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนิดา  หอมเดิม
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  หนูวอ
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  พวงมาณี
 
1. นางสาววรวรรณ  อินทสุวรรณ
2. นางสาวสุกัญญา  รอดไรย์
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงปิยดา  แสนคนึง
2. เด็กหญิงอัญรินทร์  สีรี
3. เด็กหญิงฮันนาน  นุ่มแปลก
 
1. นางสุชาดา  กาสุรงค์
2. นางสาวสุกัญญา  บุญธรรม
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพกร  เชิดเฌอ
 
1. นางสาวนุชนารถ  กาจีนา
 
20 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวายุ  ใจธรรม
 
1. นางวนัสนันท์  แต่งแก้ว