สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสีล้ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยชนะพล  ภักดีผล
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ตันตระกูล
 
1. นางสาวชลันดา  เฉยแย้ม
2. นางสาวสุรีรัตน์  บัวภา