สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองพานทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หาระภูมิ
 
1. นางสาวนฤมล  ยิ่งรุ่งโรจน์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรี  ธรรมสอน
 
1. นางสาวมลฤดี  แรกเรียง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนกภัทร์  ศรีสังข์
 
1. นางสาววิลาวรรณ  เงินขาว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกภัทร์  ศรีสังข์
2. เด็กชายปฏิพัธ  วารุณ
3. เด็กหญิงพัชรี  ธรรมสอน
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  รักเทพ
5. เด็กชายวงศกร  รักเทพ
6. เด็กหญิงสิริรักษ์  พลอยงาม
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หาระภูมิ
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  จรถวิล
 
1. นายพิทยา  รอดประดิษฐ์
2. นายธีรยุทธ  ปลั่งวิจิตร
3. นางสาวนฤมล  ยิ่งรุ่งโรจน์
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายวีรภัทร  สินธุ
 
1. นางสาววิลาวรรณ  เงินขาว