สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงพฤตยา  มีนาคะ
2. เด็กหญิงศิลินธร  มาสขาว
3. เด็กหญิงเกวลิน  พาพินิจ
 
1. นางสาววารินทร์  สมใจ
2. นางจริยาภรณ์  คึ้มยะราช
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  นิ่มเมือง
2. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ไวยพัฒน์
3. เด็กหญิงรัตนากร  แน่นหนา
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  ศิลาวุธ
5. เด็กหญิงหทัยกานต์  ทองสมัคร
 
1. นางพัชรมณฑ์  ผลพานิช
2. นางพับพลึง  หางแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  ชูพุ่ม
2. เด็กหญิงฐิติกา  คงนันทะ
3. เด็กหญิงฐิติพร  เพ็งสว่าง
4. เด็กหญิงณัชชา  นิ่มเมือง
5. เด็กชายธีรภัทร  นาคเสรี
6. เด็กหญิงปุญญดา  เซี่ยงไฮ้
7. เด็กหญิงพิชชา  รุ่งสว่าง
8. เด็กหญิงพิชามญช์  เพ็งสว่าง
9. เด็กหญิงลลิตา  สาละศาสิน
10. เด็กหญิงศรสวรรค์  จันทร์พับ
 
1. นางพับพลึง  หางแก้ว
2. นางเทพธิดารัตน์  ชื่นสมบัติ
3. นางสาวทัศนีย์  พิมพ์ดี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงวชิรภรณ์  แก้วทองดี
 
1. นางสุขศรี  เพชรพูล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรชนก  แย้มประดิษฐ์
2. เด็กชายพีมระพงษ์  สีหาพร
3. เด็กชายศุภชัย  สุมโน
 
1. นางสาวเปรมยุดา  แสงกล้า
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จึงประสบโชค
2. เด็กหญิงธันยนันท์  จันทร์พับ
3. เด็กหญิงพลอยไพริน  บุษราคำ
 
1. นางเทพธิดารัตน์  ชื่นสมบัติ
2. นางพับพลึง  หางแก้ว
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  จันพิมพา
2. เด็กหญิงศิลาวินี  ทองน้อย
 
1. นางสาวทัศนีย์  พิมพ์ดี
2. นางพับพลึง  หางแก้ว
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขันติชัย  ขุนสุปัตร์
2. เด็กชายนิติภูมิ  มีทองใส
 
1. นางสาวทัศนีย์  พิมพ์ดี
2. นางพับพลึง  หางแก้ว