สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิรประภา  ประกอบจิตร
 
1. นางเทพธิดารัตน์  ชื่นสมบัติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์​   คำภา
2. เด็กหญิงศิลินธร  มาสขาว
 
1. นายสุรินทร์  รัตนวิมลชัย
2. นางพัชรมณฑ์  ผลพานิช
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกวิสลา  สกิจรัมย์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ขุมทรัพย์
3. เด็กหญิงโสรญา  ศิระวงศ์สวัสดิ์
 
1. นางสาววารินทร์  สมใจ
2. นางจริยาภรณ์  คึ้มยะราช
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คู่แก้ว
2. เด็กหญิงวรัญญา  กลิ่นเกษร
3. เด็กชายศิรเดช  สุขเจริญ
4. เด็กหญิงศิลาณี  รับศิริ
5. เด็กหญิงเอมระดา  ช้างเจริญ
 
1. นางพัชรมณฑ์  ผลพานิช
2. นายสุรินทร์  รัตนวิมลชัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายธนดล  พาพรมมี
2. เด็กชายธีรพงษ์  ซารัมย์
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ฉายทรัพย์
4. เด็กชายภัทรพล  พาพรมมี
5. เด็กหญิงรัดเกล้า  มุกดา
 
1. นางสาวทัศนีย์  พิมพ์ดี
2. นางพับพลึง  หางแก้ว
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงปริยาภัทร์  ขวานทอง
2. เด็กหญิงปวิตรา  เยาวศรี
 
1. นางสาวรุจิรา   ต้อยยาตี
2. นางสุขศรี  เพชรพูล
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกิดวัน
2. เด็กชายพงศกร  เพ็งจันทร์
3. เด็กหญิงพนิตพิชา  กิตติกูล
 
1. นางสาวกฤติยา  มีดา
2. นางสาวรุจิรา   ต้อยยาตี