สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิรประภา  ประกอบจิตร
 
1. นางเทพธิดารัตน์  ชื่นสมบัติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์​   คำภา
2. เด็กหญิงศิลินธร  มาสขาว
 
1. นายสุรินทร์  รัตนวิมลชัย
2. นางพัชรมณฑ์  ผลพานิช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพิชฌานนท์  ธรรมชาติ
 
1. นางณัฐพร   ทองเสริม
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกวิสลา  สกิจรัมย์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ขุมทรัพย์
3. เด็กหญิงโสรญา  ศิระวงศ์สวัสดิ์
 
1. นางสาววารินทร์  สมใจ
2. นางจริยาภรณ์  คึ้มยะราช
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงพฤตยา  มีนาคะ
2. เด็กหญิงศิลินธร  มาสขาว
3. เด็กหญิงเกวลิน  พาพินิจ
 
1. นางสาววารินทร์  สมใจ
2. นางจริยาภรณ์  คึ้มยะราช
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คู่แก้ว
2. เด็กหญิงวรัญญา  กลิ่นเกษร
3. เด็กชายศิรเดช  สุขเจริญ
4. เด็กหญิงศิลาณี  รับศิริ
5. เด็กหญิงเอมระดา  ช้างเจริญ
 
1. นางพัชรมณฑ์  ผลพานิช
2. นายสุรินทร์  รัตนวิมลชัย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  นิ่มเมือง
2. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ไวยพัฒน์
3. เด็กหญิงรัตนากร  แน่นหนา
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  ศิลาวุธ
5. เด็กหญิงหทัยกานต์  ทองสมัคร
 
1. นางพัชรมณฑ์  ผลพานิช
2. นางพับพลึง  หางแก้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายธนดล  พาพรมมี
2. เด็กชายธีรพงษ์  ซารัมย์
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ฉายทรัพย์
4. เด็กชายภัทรพล  พาพรมมี
5. เด็กหญิงรัดเกล้า  มุกดา
 
1. นางสาวทัศนีย์  พิมพ์ดี
2. นางพับพลึง  หางแก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  ชูพุ่ม
2. เด็กหญิงฐิติกา  คงนันทะ
3. เด็กหญิงฐิติพร  เพ็งสว่าง
4. เด็กหญิงณัชชา  นิ่มเมือง
5. เด็กชายธีรภัทร  นาคเสรี
6. เด็กหญิงปุญญดา  เซี่ยงไฮ้
7. เด็กหญิงพิชชา  รุ่งสว่าง
8. เด็กหญิงพิชามญช์  เพ็งสว่าง
9. เด็กหญิงลลิตา  สาละศาสิน
10. เด็กหญิงศรสวรรค์  จันทร์พับ
 
1. นางพับพลึง  หางแก้ว
2. นางเทพธิดารัตน์  ชื่นสมบัติ
3. นางสาวทัศนีย์  พิมพ์ดี
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงปริยาภัทร์  ขวานทอง
2. เด็กหญิงปวิตรา  เยาวศรี
 
1. นางสาวรุจิรา   ต้อยยาตี
2. นางสุขศรี  เพชรพูล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงวชิรภรณ์  แก้วทองดี
 
1. นางสุขศรี  เพชรพูล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรชนก  แย้มประดิษฐ์
2. เด็กชายพีมระพงษ์  สีหาพร
3. เด็กชายศุภชัย  สุมโน
 
1. นางสาวเปรมยุดา  แสงกล้า
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพชรพล  ทองทา
 
1. นายกฤษณะ  โทรักษา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 62.25 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงดลฤทัย  มาศรี
 
1. นางสาวชลิดา  แซ่อึง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายกันธากรณ์  สอนนุชาติ
2. เด็กชายธันวา  ศรีโรย
3. เด็กชายบุญเกิด  คำซุย
4. เด็กชายประธาน  สนิทวาจา
5. เด็กชายภพชนก  ลิ้มเฮง
6. เด็กชายภาคภูมิ  บุตรลา
 
1. นายเสถียร  เขียวนิล
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จึงประสบโชค
2. เด็กหญิงธันยนันท์  จันทร์พับ
3. เด็กหญิงพลอยไพริน  บุษราคำ
 
1. นางเทพธิดารัตน์  ชื่นสมบัติ
2. นางพับพลึง  หางแก้ว
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  จันพิมพา
2. เด็กหญิงศิลาวินี  ทองน้อย
 
1. นางสาวทัศนีย์  พิมพ์ดี
2. นางพับพลึง  หางแก้ว
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขันติชัย  ขุนสุปัตร์
2. เด็กชายนิติภูมิ  มีทองใส
 
1. นางสาวทัศนีย์  พิมพ์ดี
2. นางพับพลึง  หางแก้ว
 
19 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิลากุล
2. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ไวยพัฒน์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ยกธรรม
 
1. นางพัชรมณฑ์  ผลพานิช
2. นางพับพลึง  หางแก้ว
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกิดวัน
2. เด็กชายพงศกร  เพ็งจันทร์
3. เด็กหญิงพนิตพิชา  กิตติกูล
 
1. นางสาวกฤติยา  มีดา
2. นางสาวรุจิรา   ต้อยยาตี