สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.01 ทอง 8 1. เด็กหญิงดุษณียา   ครุฑสา
 
1. นางสาววันทนา   ศรีสุระ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชวภณ   มั่นอยู่
 
1. นางสาวภัชชา   สารพันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   แซ่อื้อ
 
1. นางสาวภัทรพร  สุขเทพ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนเมธ   บุญบริวัฒน์
2. เด็กชายภาวิน   แพรต่วน
 
1. นางสาวภัทรพร  สุขเทพ
2. นางสาวภัชชา   สารพันธ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวรวุฒิ   อึ่งแดง
 
1. นางสาวภัทรพร  สุขเทพ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.67 เงิน 6 1. เด็กชายกวินภพ   หล้าเรือน
 
1. นายอนิรุธ  อบชัย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงอโนมา  ล้อมรอบ
 
1. นายอนิรุธ  อบชัย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุชา   ไกรอุดม
 
1. นางสาววันทนา   ศรีสุระ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงชญาภา  ลีลาศวัฒน์
 
1. นางสาววันทนา   ศรีสุระ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีรภาพ   บ้านมะหิงษ์
 
1. นายอนิรุธ  อบชัย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงเมสยา  บุญบริวัฒน์
 
1. นายอนิรุธ  อบชัย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ลอยอากาศ
 
1. นางสาวยุวรีย์  ดีนวนพะเนา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นวนแก้ว
 
1. นางสาวยุวรีย์  ดีนวนพะเนา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ปัดโรคา
 
1. นายอนิรุธ  อบชัย
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญอุ้ม  มุธุสิทธิ์
2. เด็กชายมาโปรด  จั่นเจริญ
 
1. นายอนิรุธ  อบชัย
2. นางสาวภัทรพร  สุขเทพ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ละม่อม
2. เด็กหญิงทักษอร   เป็งทอง
3. เด็กหญิงอัญญารัตน์   พลอยเนียม
 
1. นางสาวรุ้งเพชร  ทรัพย์เจริญ
2. นางสาวบุรัสกร  เมธาตริตาภรณ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงพิชชาภา    ธรรมโหร
2. เด็กหญิงสิริกร   แซ่เตีย
 
1. นางสาวนารินทร์   มีอนันต์
2. นางสาวมะลิวัลย์   เชื้อนุกูล
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงกชกร   รัตนชูวงศ์
2. เด็กชายกิตติกร   เชี่ยวชาญโชติ
 
1. นางสาวนารินทร์   มีอนันต์
2. นางสาววรรณา   อร่ามวงษ์
 
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง 10 1. เด็กหญิงธิติกาญจน์   ชั้วแย้ม
2. เด็กหญิงนิติยา   ฉายเจริญ
3. เด็กหญิงสิริณดา   แซ่เตีย
 
1. นางบังเอิญ   นฤภัย
2. นางสาวสุภาพร   เดชพิบูลย์
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงวราภา   ตองตาสี
 
1. นางสาวรุ้งเพชร  ทรัพย์เจริญ
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเอกศักดิ์   แสงแก้ว
 
1. นางสาวนารินทร์   มีอนันต์
 
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนธกร   สันเต๊ะ
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ   อึ่งแดง
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์   เจริญศิริวิรัตน์
 
1. นางสาววรรณา   อร่ามวงษ์
2. นางสาวรุ้งเพชร  ทรัพย์เจริญ
 
23 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติคุณ   น่วมมั่งมี
2. เด็กชายนพรัตน์   ศรีสุระ
3. เด็กชายสมชาย   วัฒนวิชัย
 
1. นางสาวภัทรพร  สุขเทพ
2. นายวัชรวิทย์  ศรีประภาพงศ์