สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากคลองบางขนาก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายชัยวุฒิ   จ่ายศิริ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  แจ้งใจ
3. เด็กหญิงเหมรัตน์  มีแขก
 
1. นางดวงเดือน  เติมพิพัฒน์พงศ์
2. นางขนิษฐา  ฉิมประเสริฐ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โชติชื่น
2. เด็กหญิงธิญาดา  ครุฑคำ
3. เด็กหญิงศิริพร  ทนนนท์
 
1. นางดวงเดือน  เติมพิพัฒน์พงศ์
2. นางขนิษฐา  ฉิมประเสริฐ
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายชนิตพล  เดชบุญ
2. เด็กชายทศพร  มากศิริ
3. เด็กชายวิศรุต  มากศิริ
 
1. นายมนัส  แปนใจ
2. นางสาวนงเยาว์  แสนเวียง
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัชชา   ศรีเสถียร
2. เด็กหญิงวริสา  กระโพธิ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   จ่ายศิริ
 
1. นายมนัส  แปนใจ
2. นางสาวนงเยาว์  แสนเวียง
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์   บัวศรี
2. เด็กชายวิริยะ  เพ็ชรฟู
3. เด็กชายศตวรรษ  อุดมเดชฤาชา
 
1. นายมนัส  แปนใจ
2. นางสาวนงเยาว์  แสนเวียง
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิศิษฐ์  พ่วงพงษ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  มีเจริญ
3. เด็กชายอภิรักษ์  ไก่กี
 
1. นายมนัส  แปนใจ
2. นางสาวนงเยาว์  แสนเวียง
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ราศรี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  บัวศรี
3. เด็กชายมนตรี  จันทร์เกตุ
 
1. นายมนัส  แปนใจ
2. นางสาวนงเยาว์  แสนเวียง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติมน  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงนภัสสร  รอดกำเนิด
3. เด็กหญิงภัทธราทิพย์  พัดรัก
 
1. นางนิรมล  อินทศร
2. นางภัทชราภรณ์  จิตร์ตะราญ