สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากคลองบางขนาก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สิงห์โตเจริญ
 
1. นางพัฒนาวรรณ  จันทร์กระจ่าง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  วงษ์เล็ก
 
1. นางพรธิดา  วังราช
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  ราศรี
2. เด็กหญิงปิยพร  สระแก้ว
 
1. นายมนัส  แปนใจ
2. นางสาวนงเยาว์  แสนเวียง