สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงรุ่งเพชร  ทองมาก
 
1. นางสาววราภรณ์  สิงห์สุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลมิตา  โพธิ์มี
 
1. นางสาววราภรณ์  สิงห์สุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.67 ทอง 8 1. เด็กหญิงพลอย  อัมฤดี
 
1. นางดารารัตน์  แสงเรือง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงมนัสวี  เทพสมบูรณ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปั้นทอง
 
1. นางดารารัตน์  แสงเรือง
2. นายจิรายุ  เดชะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐนันท์  ชมชื่น
2. เด็กหญิงปภาวี  ประถมวงค์
 
1. นางดารารัตน์  แสงเรือง
2. นางจุฑาลักษณ์  แตงเจริญ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกุลธิรัตน์  เรืองขำ
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ลาภา
3. เด็กหญิงชุดา  กลางประพันธ์
4. เด็กหญิงณัฐวิภา  ม่วงศรี
5. เด็กหญิงบุญลาภ  เกิดทอง
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองเต็ม
7. เด็กหญิงพิมลรัตน์  อุบลเผื่อน
8. เด็กชายรณภพ  บุตรดี
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิทธิเลิศ
10. เด็กหญิงอรอุมา  อ่ำศรี
 
1. นางนฤญพร  บุษยเหม
2. นางสาวดวงหทัย  ชันแสง
3. นางสาวบัณฑิตา  จันทรจิตร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนนภา  สิทธิ์นะศรี
 
1. นางจีรายุ  บุญเขียน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงไพริน  หมอกมืด
 
1. นางจีรายุ  บุญเขียน
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัลยา  แสงส่อง
2. เด็กหญิงสายธาร  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงอินทิรา  อ่ำศรีเพ็ชร
 
1. นางสาววราภรณ์  สิงห์สุวรรณ
2. นางสาวณัฐกฤตา  สุขศิริ