สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงธีรนันท์  ขันธ์สุวรรณ
 
1. นางสาวดาราได  ยิ่งนิยม
 
2 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงจารุพร   นวพูนเสงี่ยม
2. เด็กหญิงปานระพี  ประกอบนาค
3. เด็กหญิงวรัทยา  ด่านเดิม
 
1. นายศุภวัฒน์  ขันธ์สุวรรณ
2. นางสาวกัสมา  พัดเย็นใจ