สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกระทุ่ม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายนภัทร  พันธุ์โภคา
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ตระการโกวิท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.66 ทอง 9 1. เด็กหญิงศิรัญญา  วงษ์เที่ยง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ตระการโกวิท
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนวพงศ์  กิจเจริญ
2. เด็กหญิงรัตนะ  กิม
 
1. นางสรวงสิน  จำรัส
2. นางสาวกนกพร  สมบัติวงศ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงนุ่น  มา
2. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  สวยงาม
3. เด็กชายโบ๊ท  ตรัง
 
1. นายธนวัฒน์  โคตระกุล
2. นางสาวอาจารีย์  สาธุวิจารณ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัญญา  กิม
2. เด็กชายภัทรพงษ์  สุดศักดา
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  วงษ์เที่ยง
 
1. นายธนวัฒน์  โคตระกุล
2. นางสาวอาจารีย์  สาธุวิจารณ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญพร  เพ็งเพราะ
2. เด็กชายธนัชชัย  สืบทิม
3. เด็กหญิงหญิง  คำใส
 
1. นายเจริญ  จำรัส
2. นางสาวมณีรัตน์  ตระการโกวิท
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 8 1. เด็กชายธงชัย  -
2. เด็กชายธนารักษ์  ผาสุก
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ยั่งยืน
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ขันประไพ
2. นางสาวสิริพร  จิ้นฮวด