สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงไอด้า  ซำเซ็น
 
1. นางยุรี  ยะก๊บ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายซะการิยา  วันอารี
2. เด็กชายอชิตะ  บุญมี
 
1. นางวนิดา  มิตรมานะ
2. นางมาราตรี  เลงัง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 71.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงธีวรา  กอเซ็มมูซอ
 
1. นางสายสมร  นรสิงหเริงฤทธิ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 71.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชราภา  ยอมิน
 
1. นางสายสมร  นรสิงหเริงฤทธิ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงคคนางค์  เสน่หา
2. เด็กหญิงวิกานดา  สุขไสว
 
1. นางวนิดา  มิตรมานะ
2. นางสายสมร  นรสิงหเริงฤทธิ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  วันโด๊ะ
2. เด็กหญิงสโรชา  สังข์ยะรอ
 
1. นางสาวสุรัสวดี  หงษ์เวียง
2. นางสาวสิรินุช  มิตรมานะ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัควัต  หมื่นสรรพนา
2. เด็กชายอดิศร  มะลิวัล
 
1. นางสาวสุรัสวดี  หงษ์เวียง
2. นางสาวกุสุมา  โซ๊ะพิทักษ์