สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคลองสวน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สมคิด
2. เด็กหญิงนริศรา  แตงน้อย
3. เด็กหญิงประภาภรณ์  โยยิ่ง
 
1. นางลลิดา  ลุนราศรี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิลา  หนูเทศ
 
1. นายอนุวัฒน์  มูฮำหมัด
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิลา  หนูเทศ
 
1. นายอนุวัฒน์  มูฮำหมัด
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงภัทรกร  เจริญสุข
 
1. นายอนุวัฒน์  มูฮำหมัด
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิลา  หนูเทศ
 
1. นายอนุวัฒน์  มูฮำหมัด
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ช้างแรงการ
 
1. นายอนุวัฒน์  มูฮำหมัด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิลา  หนูเทศ
 
1. นายเจริญชัย  เฮียงหลี