สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคลองสวน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรกมล  แดงศรี
 
1. นางจงจิตร  แช่มช้อย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สมคิด
2. เด็กหญิงนริศรา  แตงน้อย
3. เด็กหญิงประภาภรณ์  โยยิ่ง
 
1. นางลลิดา  ลุนราศรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิลา  หนูเทศ
 
1. นายอนุวัฒน์  มูฮำหมัด
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  แซ่ตั้น
 
1. นายอนุวัฒน์  มูฮำหมัด
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิลา  หนูเทศ
 
1. นายอนุวัฒน์  มูฮำหมัด
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงภัทรกร  เจริญสุข
 
1. นายอนุวัฒน์  มูฮำหมัด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิลา  หนูเทศ
 
1. นายอนุวัฒน์  มูฮำหมัด
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ช้างแรงการ
 
1. นายอนุวัฒน์  มูฮำหมัด
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิลา  หนูเทศ
 
1. นายเจริญชัย  เฮียงหลี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 51.6 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายวงศธร  ยิ่งยศ
 
1. นายเจริญชัย  เฮียงหลี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 47.4 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  โห
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฉายฉันท์
3. เด็กชายชิณกร  ซิวฮะหลี
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ตั้ง
5. เด็กหญิงธันยพร  อภัยรุณ
6. เด็กชายธีราภัทร  ทองรัสมี
7. เด็กชายนราธิปดิ์  เขื่อนสุวรรณ
8. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีเมือง
9. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เกตุรุ่งเรือง
10. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ศรีประวัติ
11. เด็กหญิงมาริสา  ส้มเกลี้ยง
12. เด็กหญิงรพีพรรณ  กุหลาบกุลี
13. เด็กชายวงศกร  นาคสมบูรณ์
14. เด็กหญิงวรัชยา  ทองรัศมี
15. เด็กชายศราวิน  แซ่คู
16. เด็กหญิงศศินา  วงษ์น้อย
17. เด็กหญิงสุนีย์รัตน์  บัวพนัส
18. เด็กหญิงสุมินตรา  กูวันโซ๊ะ
19. เด็กหญิงอริสา  ใหญ่ผลสุข
20. เด็กหญิงอลิส  วงษ์มะเซาะ
 
1. นายเจริญชัย  เฮียงหลี
2. นายอนุวัฒน์  มูฮำหมัด
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธิชานันท์  ภูบุญคง
2. เด็กหญิงมุฑิตา  แตงอ่อน
3. เด็กหญิงอทิตยา   ศุภฤทธิ์
 
1. นางสาวประณิดา  ชุมศรี
2. นางสาวปาลิดา  สูงกลาง