สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดไชยธารา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญศิริ  ดิษฐ์พงษ์
 
1. นางสาวพนิตอนงค์  ประเสริฐพรม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรพัสนันท์  ประชุมพันธุ์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  นาคช่างทอง
 
1. นายภานุวัฒน์  ตุ้มสังข์ทอง
 
3 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรวิภา  เกิดศักดิ์
2. เด็กหญิงชญาการ  ประชุมพันธุ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ราศรีสิทธิ์
 
1. นางสาวมนณกร  ประชุมรัตน์
2. นางณัฐนันท์  อินทสงค์