สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ต้อยยาตรี
2. เด็กหญิงสิริยากร  ผ่องศรี
 
1. นายชยานันท์  มูลคำ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงทิติมา  ประเสริฐ
 
1. นางมะลิตา  ติคำรัมย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายธีรภัทร  จารัตน์
2. เด็กชายเอกชัย  สินพร
 
1. นางสาวกาญจนา  พุกกะรัตน์
2. นางมะลิตา  ติคำรัมย์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายคณพศ  เจริญสุข
2. เด็กชายชยานันท์  แท่นสอน
3. เด็กชายชโลธร  ประสาทงาม
4. เด็กชายธนภัทร  เจริญรัมย์
5. เด็กชายนิธิกร  จูเปีย
6. เด็กชายสุรพงษ์  ทองสี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพร  นักเสียง
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 8 1. เด็กชายธนิศร  อินทร์ประเสริฐ
2. เด็กชายประกายเพชร  ชมพิกุล
3. เด็กหญิงไอรดา  อินทชิต
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ขันชูสวัสดิ์
2. นางกฤษณา  จันทร์สำราญกุล