สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนทราย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชัชนันท์  วรรณสิงห์
 
1. นางสาวสุนิษา  จิตติราช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงทัศนีย์  คงเจริญ
 
1. นางสาวสุนิษา  จิตติราช
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริพร  พรมวงศ์
 
1. นางสาวสุนิษา  จิตติราช
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงศิริพร  พรมวงศ์
 
1. นางสาวสุนิษา  จิตติราช
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวณารินทร์  จิตรจรูญ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เกตุสูงเนิน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 71.33 เงิน 7 1. เด็กชายอัศวิน  โนรีราษฎร์
 
1. นางสาวสุนิษา  จิตติราช
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงชลดา  นินจินดา
 
1. นางสาวสุนิษา  จิตติราช