สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 77.96 เงิน 9 1. เด็กหญิงปัญฑิกา  สุขพงษ์ไทย
2. เด็กหญิงศรัณย์พัชร  อัครพรเดชธนา
 
1. นางสาวปัทมาวดี  ศรีสุนทร
2. นางสีนวล  โพธิ์สุวรรณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายจิรภัทร  บุญเกษม
2. เด็กชายนันทกร  โรจนานุกูลพงศ์
 
1. นางนุชนาฎ  ต่อแสงธรรม
2. นางสาวรุ่งทิวา  โทอรัญ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกรต  บรรจงศิลป์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศักดิ์ชัยชาญชล
3. เด็กหญิงนัชชา  เกิดปรางค์
4. เด็กหญิงนันท์ชพร  ศรีมาลา
5. เด็กหญิงปวรวรรณ  ปิยภัทรกุล
6. เด็กหญิงพีรชญาภา  เรืองศิริ
7. เด็กหญิงสุประวีณ์  นุกูลกิจ
8. เด็กหญิงสุภาวิตา  เจตนเสน
9. เด็กหญิงหทัยชนก  สุนทรชัย
10. เด็กหญิงเบญญาพร  ธีระวงศ์ไพศาล
 
1. นายศักดิ์ชัย  เจี่ยเพิ่มสุข
2. นายวรภัทธ  เทียมพิจารณ์
3. นายธนวัฒน์  วิวัฒน์วานิช
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงนวรัตน์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงกมลมาศ  ครุฑชา
2. เด็กชายธนภัทร  สวัสดี
3. เด็กชายปุณณ์ปวีร์  ปุกหุต
 
1. นางสาวอังสนา  สมบัติแก้ว
2. นางสาวกันยาวีร์  เฮ็งไล้
 
6 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภณา  นันทะวงค์
2. เด็กชายอลงกรณ์  คำนวณ
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
2. นางสาวปันวิสาข์  จอมเขมสุขสันต์