สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลิ้มอวด
2. เด็กหญิงพัชรนันท์  เสนีวงศ์
3. เด็กหญิงพัชรี  สุทธิพงศ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ญดา  แสงปัญหา
5. เด็กหญิงพิมมาดา   เหมือนแก้ว
 
1. นางสาวศศิธรณ์  ปะนามะตัง
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  พรพินิตนุรักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิริยา  ชะรัมย์
 
1. นางสาวศศิธรณ์  ปะนามะตัง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภัสรา  งาสุวรรณ์
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พลอยบุตร
 
1. นางสาวสุนิสา  เชิงเขา
2. นางสาวณัฐณิชา  ศรีโพธิ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิภาดา  ปัญญาไสย
2. เด็กหญิงอภิชฎา  ถนอมเงิน
 
1. นางสาววัลลภา  บุญซุ่นหลี
2. นางปราณี  สุขสำราญ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  บุญสร้าง
2. เด็กชายพงษ์กรณ์  เปรี่ยวจำเจริญ
3. เด็กหญิงภาวินี  เขียวหวาน
 
1. นางสาวอาภัสรา  พระโคตร
2. นายทฤษณัช  บุญพลอย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายคุณาสิน  บุญทองดี
2. เด็กชายธนงศักดิ์  บุญล้ำ
3. เด็กชายเขมชาติ  จุลลำเจียก
 
1. นางสาวมุทิตา  ทองไทย
2. นางสาวณัฐณิชา  ศรีโพธิ์
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศิริโรจน์
2. เด็กหญิงกรรวี  เชาว์สุวรรณ์
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ผลภักดี
4. เด็กหญิงชนินาถ  เชิดชู
5. เด็กหญิงณัฐชา  เหลืองอร่าม
6. เด็กหญิงณัฐฐา  บัวศรี
7. เด็กหญิงณัฐนิกา  ตันติอลงกรณ์
8. เด็กหญิงณิชมน  น้ำแก้ว
9. เด็กหญิงธัญชนก  พลอยบุตร
10. เด็กหญิงปัญญาวี  ศิริกุล
11. เด็กหญิงปารมีน  ทองรักษ์
12. เด็กหญิงพชิรา  ทองสัมฤทธิ์
13. เด็กหญิงพรชนก  รถทอง
14. เด็กหญิงพรไพลิน  แดนทอง
15. เด็กหญิงสวรัตน์  สายเทียว
16. เด็กหญิงอลิษา  รุ่งเรือง
 
1. นายทฤษณัช  บุญพลอย
2. นางสาวอาภัสรา  พระโคตร
3. นางสาวจตุพร  ทิจะยัง
4. นายพีระพงษ์  สวัสดี
5. นางสาวณัฐณิชา  ศรีโพธิ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎ์  สาคร
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  เกลาเกลี้ยง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โคกขุนทด
2. เด็กหญิงญาณิศา  หุตะเจริญ
3. เด็กหญิงนภัทรสร  จำพงษ์
4. เด็กหญิงมนัสชนก  พุทธิกุล
5. เด็กหญิงวัชลี  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กชายศุภกิตติ์  เรืองโชติ
7. เด็กหญิงศุภสรา  แซ่จิว
8. เด็กชายอรรถพร  โคกขุนทด
9. เด็กหญิงอาริสา  หันตระการ
10. เด็กหญิงเกษรา  ชมทัศนา
 
1. นางสาวศศิธรณ์  ปะนามะตัง
2. นางสาวมุทิตา  ทองไทย
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  พรพินิตนุรักษ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีรภัฏ  รุ่งเรืิอง
2. เด็กชายศุภกร  โมทะจิต
 
1. นายปราโมช  สมศักดิ์
2. นางสาวอรอำไพ  ลลิตาเศรษฐ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82.49 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษกร  โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กชายขจรศักดิ์  พิเมย
3. เด็กชายศราวุฒิ  จันเรียน
 
1. นางสาวสุพรรษา  พิทักษ์รักษา
2. นางสาวสุดารัตน์  ทับอุไร
 
12 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายปาฏิหารย์  จิตรีถิน
 
1. นางสุปราณี  สิทธิพล
 
13 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรมัสย์  พุมเพ็ชร
 
1. นางสาวอรอำไพ  ลลิตาเศรษฐ์
 
14 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐชานนท์  แก้วพุฒตาล
 
1. นางสุปราณี  สิทธิพล
 
15 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธรรมสรณ์  เที่ยงธรรม
 
1. นางสุปราณี  สิทธิพล
 
16 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทนิตา  ละออเอี่ยม
 
1. นางสาวศศิธรณ์  ปะนามะตัง
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัศนันท์  สุขสะอาด
 
1. นางปราณี  สุขสำราญ
 
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐนนท์  หนองเหลา
2. เด็กชายทยาทร  แก้วอยู่
 
1. นางสุปราณี  สิทธิพล
2. นางสาวอรอำไพ  ลลิตาเศรษฐ์
 
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ศรีนาค
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธูปขุนทด
3. เด็กชายธนเทพ  แสงมณี
 
1. นางสุปราณี  สิทธิพล
2. นางสาวฐิติมา  สาสมจิตร