สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนวพล  สมพงษ์
2. เด็กชายนิพิฐคุณ  แย้มวันเพ็ญ
 
1. นางสาวกิตติพร  เสาเวียง
2. นางสาววิไลวรรณ  อุ่นเจริญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ป้อมถาวร
2. เด็กชายเสกสันต์  กาลเจริญ
 
1. นางสาวกิตติพร  เสาเวียง
2. นางวิไลวรรณ  อุ่นเจริญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.67 เงิน 5 1. เด็กชายภคพล   ใหม่ตาจักร
 
1. นายณวดล  สืบวงษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุฑามณี  แสงกลิ่น
 
1. นายณวดล  สืบวงษ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุภากริตร์
2. เด็กหญิงลักษิกา  แย้มพุชชงค์
3. เด็กชายศุภัทร์  สิทธิโชค
 
1. นางสาวสุมาลี  แพนนิล
2. นางสาวเบญจพร  มานะพันธ์
 
6 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายคุณาวุฒิ   ฤทธิ์มงคล
2. เด็กชายธรรมลักษณ์  ยงพฤกษา
 
1. นางสาววาสนา  เพ็งกำแหง
2. นางสาวชนิดาภา  เชื้อแก้ว