สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงอร  เปียน
 
1. นางสาวปิยวดี  วงค์วัฒน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายจรณินทร์  นาคหิรัญ
2. เด็กชายถิรวุฒิ  คงนิ่ม
3. เด็กชายพงศธร  ปะวะโน
 
1. นางสาววาริษา  พรรณอินทร์
2. นางกุลนันทน์  กุลเมฆ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กชายธนพิพัฒน์  พึ่งแสวงผล
2. เด็กชายปวริศร์  เดชรักษา
 
1. นางสาววาริษา  พรรณอินทร์
2. นางกุลนันทน์  กุลเมฆ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 70.9 เงิน 5 1. เด็กหญิงบุณยาพร  พลโยธา
 
1. นางสาวชัชฎา  ชุนิวารวัฒน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 70.4 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุณฑริกา  พรมสงวน
 
1. นางสาวชัชฎา  ชุนิวารวัฒน์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัคพร  วงษ์คำจันทร์
 
1. นางสุธาศินี  สุขศิริ