สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์แอนโทนี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วนุช
2. เด็กหญิงธรรญพร  สุวรรณเกตุ
 
1. นางวิมลรัตน์  แสงเกิด
2. นางสาวธัญภา  บุญภพสิริโชค
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรินทร  บุญส่ง
2. เด็กชายวัฒนธร  ขัดทา
3. เด็กหญิงอภิชญา  น้ำเหนือ
 
1. นางสาวเสาวนา  วงศ์นิล
2. นางวิลานันท์  บุญเฮียง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  วานิศวณะทอง
2. เด็กหญิงปิยภัทร  ปัจศรี
 
1. นางสาวเสาวนา  วงศ์นิล
2. นางสาวสุกานดา   พรศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กชายจิรพงศ์  หนูฉ่ำ
 
1. นางสาวเสาวนา  วงศ์นิล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธีรัตม์  โตเจริญ
 
1. นางสาวเสาวนา  วงศ์นิล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  กลิ่นพวง
2. เด็กหญิงชวิศา  แย้มศิริ
3. เด็กหญิงทยิดา  พิศาล
4. เด็กหญิงธัญชนก  ตุ้มแสง
5. เด็กหญิงศิลป์ศรุตา  อยู่ยืน
 
1. นางสาววรรณา  บุญทวี
2. นางอำไพ  ตัณฑิกุล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  งามศิริ
2. เด็กชายเขตต์ตะวัน  ทองเกตุแก้ว
 
1. นางอำไพ  ตัณฑิกุล
2. นางสาววรรณา  บุญทวี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงภัทรศยา  ถึงชัย
 
1. นายกิตติภณ  กัณหา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงศุภชญา  เชิดปรุ
 
1. นายทรงศักดิ์  เริงแสวง