สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบน (ประจงอนุสรณ์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทฤาวัฒน์
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ลำจวน
3. เด็กหญิงอภิญญา  คุ้มเกียรติ
 
1. นางนิภาพร  แน่นสันเทียะ
2. นางอัจฉรา  โพธิ์งาม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอนงค์ชิตา  ภู่นา
 
1. นายภัคพล  ธรรมประทีป