สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางเกลือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. นายธีรนาถ   พลพิลา
 
1. นางพรรณิภา    หอมชื่น
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายชาติชาย    แจ้งสว่าง
 
1. นางพรรณิภา    หอมชื่น
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   วัฒนศิริ
2. เด็กชายอัคคะพล    ไชยสายัณห์
 
1. นายบุญอนันต์  แก้วคูนอก
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกุลปรียา   วงษ์วัช
2. เด็กหญิงเครือวัลย์   เย็นใจ
 
1. นางสาวกรรณิการ์   มิ่งสอน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐรดี   บุญยงค์
 
1. นายธนกร   วรรณวงศ์สอน