สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางสมัคร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิชา  จรบุรัมย์
 
1. นางพิชญาภา  ศรีวรสาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  จันโดด
2. เด็กหญิงแสงตะวัน  โพธิ์พุ่ม
 
1. นางพิชญาภา  ศรีวราสาร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปลาย  ชับ
2. เด็กหญิงอริสา  ฉ่ำโสรส
 
1. นายอฐิติพณ  อิ่มลิ้มธาร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  หลักงาม
2. เด็กหญิงภัทราวดี  อ่อนจันทร์
3. เด็กหญิงอาทิติยา  กลั่นชื่น
4. เด็กหญิงเจนจิรา  สาค้อง
5. เด็กหญิงเมริษา  พรนิคม
 
1. นางสาวสุปราณี  สิทธิพล
2. นางสาวจิตรา  บัวศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤตติกา  บุญเรือง
2. เด็กชายรังสิมันต์  มีเครือรอด
 
1. นางสาววันรี  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวจีระวรรณ  หน่อสีดา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนาธิป  กลั่นชื่น
 
1. นางสาวชุติมน  เผื่อนเอี่ยม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูริทัต  คงเจริญ
 
1. นางสาววรรณา  ตั้งศรีสกุลไทย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สอนสง่า
 
1. นายประเวช  เพ็ชรรัตน์
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เหล่ามาลา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมศร
3. เด็กชายธนา  อยู่ถาวร
4. เด็กชายบัลลังก์  ขวัญอ่อน
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สอนสง่า
 
1. นายประเวช  เพ็ชรรัตน์
2. นางสาวพิมพา  พนาภัย
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิริยากร  ประกอบกุล
 
1. นางสาววรรณา  ตั้งศรีสกุลไทย
 
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สวนแจ้ง
2. เด็กหญิงสุชาดา  ต้นทอง
3. เด็กชายอนุพงษ์  ต้นล้ง
 
1. นางสาวลภัสรดา  สายหยุด
2. นางสาวจีระวรรณ  หน่อสีดา