สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางสาย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ขันทิพย์
 
1. นางสาววิภาวรรณ  แก้วดวงตา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายรัฐพงศ์  นิ่มเรือง
2. เด็กหญิงศตพร  จำรูณ
 
1. นางสรัชนี  ทับทิมดี
2. นายกัมปนาท  นาคบัว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรัตติกาล  พึ่งผูก
2. เด็กชายภพนิพิฐ  แย้มเปี่ยม
 
1. นายกัมปนาท  นาคบัว
2. นางสาวทิพรัตน์   ปุรา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐนนท์  ทองดี
2. เด็กชายนัฐภูมิ  อินทศร
3. เด็กหญิงปรายฟ้า  สายช่อฟ้า
 
1. นางสาวแสงระวี  ศรีรัตน์
2. นางสาวนันทวรรณ  มีอนันต์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงภัตร์จิราพร  กลิ่นสุคน
2. เด็กชายภูวภควัต  ปานทอง
 
1. นางสาวขวัญใจ  ยิ่งรุ่งเรือง
2. นายอาณัติ  เจริญรัตน์