สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางสาย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงทิฑัมพร  อ่อนดี
 
1. นางสาววิภา  เดชพิทักษ์ศิริกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิพาดา  คงปัญญา
 
1. นางสาววิภาวรรณ  แก้วดวงตา