สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางแสม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพีรภัทร  ศุภนาม
 
1. นางสาวอรุณวรรณ  เอมโอด
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุพัตรา   ผลแก้ว
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 57.6 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา   เขียวสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ชนะกาลี
 
1. นางสาวณัฐธยาน์   ศิริพงษ์
2. นางสาวพิกุลทอง  สินตะนิส