สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางแสม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงนารินี  การไทย
 
1. นางสาวเข็มชาติ   ทดคุย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงศศิธร   เจือจันทร์
2. เด็กหญิงสุธาดา   จันทร์เหลือง
 
1. นางสาวปรวีร์   วรรณพุฒ
2. นางสาววิภารัตน์  สิริทรัพย์พูนผล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันจิรา   บริญาณ
2. เด็กหญิงสิริวิมล   สำราญวงศ์ทอง
 
1. นางสาวซารีปะห์   แมสา
2. นายสมศักดิ์  หมื่นศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยภัทร   ศุภนาม
 
1. นางสาวนิตยา  แซ่เจี่ย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61.375 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา   อ้นมงคล
2. เด็กหญิงดาวนภา   พักตะไชย
 
1. นางสาวนิตยา  แซ่เจี่ย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพีรภัทร  ศุภนาม
 
1. นางสาวอรุณวรรณ  เอมโอด
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   จันทฤาวัฒน์
 
1. นางสาวภัทรวรรณ   ทับคำภา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   แก่นวงษ์คำ
 
1. นางสาวศรีสุดา   สอนศิริ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา   มีนา
2. เด็กหญิงกานตยา   วารุณ
3. เด็กหญิงสุพัตรา   ผลแก้ว
 
1. นางสาวอภิญญา   ทองสว่างแจ้ง
2. นางสาวอนงค์นาฏ  ปาณปุณนัง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายกิตติคุณ   คำสม
2. เด็กชายอดิเทพ   เฮงสุวรรณ์
 
1. นางสาวอภิญญา   ทองสว่างแจ้ง
2. นางสาวอนงค์นาฏ  ปาณปุณนัง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนาภรณ์   ลือชัย
2. เด็กชายอิทธิพล   เพ็งมณี
 
1. นางสาวอภิญญา   ทองสว่างแจ้ง
2. นางสาวอนงค์นาฏ  ปาณปุณนัง
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลชนก   ระรื่นกลิ่น
2. เด็กหญิงธนกาญจน์   จรจันทร์
3. เด็กหญิงฟ้าใส   จันทร
 
1. นางสาวปรวีร์   วรรณพุฒ
2. นางสาวอรุณวรรณ  เอมโอด
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรยมณฑน์   สกุลดี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนวรัตน์   เหลือหลาย
4. เด็กหญิงอรดี   บัวเอี่ยม
5. เด็กหญิงอรัญญา   คลังกลาง
 
1. นายปกป้อง  ดึงประโคน
2. นางสาวนภัสก์รมณ   แสงจันทร์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกลมชนก   มนตรี
2. เด็กชายจักรภัทร   ปิ่นยะกูล
 
1. นายปกป้อง  ดึงประโคน
2. นางสาวนภัสก์รมณ   แสงจันทร์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 1. เด็กชายวชิราวุธ   ปัญญาพูล
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงจินดารัตน์   จีนจันทึก
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงแภร์พรัฐชา  ทิวาลัย
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุพัตรา   ผลแก้ว
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงประภา  บุญยิ่งมา
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรภาส์   เผือกนิสัย
 
1. นางสาวประถมาภรณ์   ชีจะโปะ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร   เรือนคำมา
 
1. นางสาวประถมาภรณ์   ชีจะโปะ
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์   ทองอินทร์
2. เด็กหญิงชัญญานุช   พูนเพิ่ม
3. เด็กชายณัฐกานต์   พูลหนู
4. เด็กชายณัฐพงศ์  นาสิงทอง
5. เด็กชายธนทัต   ทองหมื่น
6. เด็กชายธีรเมธ   มินตา
7. เด็กหญิงนารินี   การไทย
8. เด็กหญิงพริสร   ทองหมื่น
9. เด็กชายวรพล   พลเภา
10. เด็กหญิงศิรินทิพย์  มีประโคน
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  พลายงาม
2. นางสาวพัชรีญา  บุญพงษ์
3. นางสาวกฤติยา  กาลแก้ว
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก   มนตรี
2. เด็กชายจักรกฤษณ์   ปัญญาเลิศ
3. เด็กชายจักรพรรดิ   จีระจิตต์
4. เด็กชายจักรภัทร   ปิ่นยะกูล
5. เด็กชายนครินทร์   บุญสอน
6. เด็กชายวัชรินทร์   เสริฐศรี
7. เด็กหญิงศิรดา   เหง่าแก้ว
8. เด็กหญิงศิริวรรณ    มธุรส
9. เด็กหญิงเปรมใจ   เทียนทอง
10. เด็กหญิงโสรญา   นันทะเสน
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  พลายงาม
2. นายสุริยา  ศรีโภคา
3. นางสาวกฤติยา  กาลแก้ว
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษณา   เหมือนแก้ว
2. เด็กหญิงจรรยพร   ใจปิง
3. เด็กหญิงชลธิชา   มังชาลี
4. เด็กหญิงธัญวรรณ   สิทธิกัณฑ์
5. เด็กหญิงนันทวรรณ   โพธิ์จิตต์
6. เด็กหญิงปทุมมา   ทิพย์ประเสริฐ
7. เด็กหญิงวรรณวิษา   จันทร์สีดา
8. เด็กหญิงสุชาดา   จันทร์เหลือง
 
1. นายสุริยา  ศรีโภคา
2. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
3. นางสาวพัชรีญา  บุญพงษ์
4. นางสาวกฤติยา  กาลแก้ว
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร   พิมสม
2. เด็กหญิงจันจิรา   บริญาณ
3. เด็กหญิงนารีรัตน์   เขียวอ่อน
4. เด็กหญิงนิยตา   พลขันธ์
5. เด็กหญิงพัชริดา   มงคลกุล
6. เด็กหญิงวิภาพร   ดระวงษ์
7. เด็กหญิงสิริวิมล   สำราญวงศ์ทอง
8. เด็กหญิงอัมพิกา   ปราณีวงศ์
 
1. นายสุริยา  ศรีโภคา
2. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
3. นางสาวกฤติยา  กาลแก้ว
4. นางสาวพัชรีญา  บุญพงษ์
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญจนพร   ทองอินทร์
2. เด็กหญิงขวัญชนก   จิตรเอี่ยม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   เพ็งมณี
4. เด็กหญิงธุวดี   ถนอมจิตร์
5. เด็กหญิงนฤมล   สระทองแดง
6. เด็กหญิงพิมพ์ภาภรณ์    ประสงค์สืบ
7. เด็กหญิงลลิตา   วงศ์เสนา
8. เด็กหญิงเนตรนภา   พิมพ์ทอง
 
1. นายปกป้อง  ดึงประโคน
2. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
3. นางสาวพัชรีญา  บุญพงษ์
4. นางสาวกฤติยา  กาลแก้ว
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา    วัฒนศิริ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนวรัตน์    เหลือหลาย
4. เด็กหญิงนัฐติกานต์   มุสะวะ
5. เด็กหญิงภทรพรรณ   ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงวรินทร   วงษ์สุวรรณ์
7. เด็กหญิงวาสิตา   ชะวาริด
8. เด็กหญิงศิริวรรณ    ลอดสุนะ
 
1. นายสุริยา  ศรีโภคา
2. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
3. นางสาวอภิญญา   ทองสว่างแจ้ง
4. นางสาวพัชรีญา  บุญพงษ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   นะราราช
 
1. นางสาวสุภาพร   พอกสูงเนิน
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงจรรยาพร   ใจปิง
2. เด็กหญิงอัชรา   สังคะโห
 
1. นางสาวพิกุลทอง  สินตะนิส
2. นางสาวสุภาพร   พอกสูงเนิน
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวาสิตา   ชะวาริด
2. เด็กหญิงอรอุมา   ยังเอี่ยม
 
1. นางสาวพิกุลทอง  สินตะนิส
2. นางสาวสุภาพร   พอกสูงเนิน
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 57.6 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา   เขียวสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ชนะกาลี
 
1. นางสาวณัฐธยาน์   ศิริพงษ์
2. นางสาวพิกุลทอง  สินตะนิส
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายกวิน   สุวรรณทอง
2. เด็กชายกานต์   ชูใจ
3. เด็กชายกิตติคุณ   บุญราชแขวง
4. เด็กชายพงค์ทวี   ชูสงค์
5. เด็กชายสิทธิพล   อินทฤาชัย
6. เด็กชายเอกพล   มงคลเสถียร
 
1. นายสมศักดิ์  หมื่นศรี
2. นางสาวอรุณวรรณ  เอมโอด
3. นางสาวศรีสุดา   สอนศิริ
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงชนัญธิตา   นิละคร
2. เด็กหญิงรักษิตา   สนโต
 
1. นายอนุชิต   จิรกาวสาน
2. นายสุริยา  ศรีโภคา
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุชา   คำภานิล
2. เด็กชายอลงกรณ์   คงเกิด
 
1. นายอนุชิต   จิรกาวสาน
2. นายสุริยา  ศรีโภคา
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงนุชนาฎ   พัตพัน
2. เด็กหญิงอริสรา   ลอยเลิศ
 
1. นายสุริยา  ศรีโภคา
2. นายอนุชิต   จิรกาวสาน
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนรภัทร   จันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงสกุลเถีย   มน
 
1. นายสุริยา  ศรีโภคา
2. นายอนุชิต   จิรกาวสาน
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันต์กวี   เขียวสวัสดิ์
2. เด็กชายพิทวัส   ประสานทรัพย์
 
1. นายสุริยา  ศรีโภคา
2. นายอนุชิต   จิรกาวสาน
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชราพา   ปิ่นทอง
2. เด็กชายภูริทัตต์   กุลวงศ์
 
1. นายสุริยา  ศรีโภคา
2. นายอนุชิต   จิรกาวสาน
 
39 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงกานต์ญาดา   สระทองแดง
2. เด็กชายภูตะวัน   โคตรบรรดิษฐ์
3. เด็กหญิงศุภรัตนาภรณ์   บุรกรณ์
 
1. นางบุปผา   วงศ์บุญมาก
2. นางสาวอารีรัตน์   พรหมนอก