สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายทรงสวัสดิ์  เหรียญพี้
2. เด็กหญิงนรากร  มาธิมัง
 
1. นางสุภาพร  ร่องจิก
2. นายบารมี  อ่ำขำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  ลิ้มหลาย
2. เด็กชายภูวเนตร  เฉยสอาด
 
1. นางสุภาพร  ร่องจิก
2. นายบารมี  อ่ำขำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิสุทธ์  ขาวผ่อง
2. เด็กชายศิวัฒน์  ฟักสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุธิศา  อ่อนจันทร์
 
1. นายบารมี  อ่ำขำ
2. นายสุรพงษ์  แสงคำดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญยวีร์  ฟักสุวรรณ
2. เด็กหญิงมณีรัตนา  จุลคง
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ขาวผ่อง
 
1. นายบารมี  อ่ำขำ
2. นายสุรพงษ์  แสงคำดี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารวี  เมืองทอง
2. เด็กชายชุติพนธ์  รื่นกลาง
3. เด็กชายดนุพร  เกิดแก้ว
4. เด็กชายนิชคุณ  ทองอินทร์
5. เด็กชายวรพล  ผึ่งผาย
 
1. นางสาวกิตติพร  พรงาม
2. นางสาวยุพดี  แมนสถิตย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรานันท์  ลายลักษณ์
2. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีปรุงบำรุงวงศ์
3. เด็กชายพงศกร  พึ่งสุรินทร์
4. เด็กหญิงวรกาญจน์  แพคงคา
5. เด็กหญิงอัญชิสา  พิกุลพวง
 
1. นางสาวกิตติพร  พรงาม
2. นางสาวลัดดา  ศรีอินทร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  บางแก้ว
2. เด็กหญิงชนิดาภา  กานสมบัติ
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  รอดศิริ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  วุฒิแสง
5. เด็กหญิงอรอนงค์  พุธศิริ
 
1. นางสาวกิตติพร  พรงาม
2. นายสุรพงษ์  แสงคำดี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายครรชิตพล  จันวัฒน์
2. เด็กชายปริญญา  ลาภวิวัฒน์กูล
3. เด็กชายภูวเนตร  เฉยสอาด
4. เด็กหญิงศุภักษร  แม่นปืน
5. เด็กชายสมชาย  ชาวพม่า
6. เด็กหญิงเปรมฤดี  ทองอินทร์
 
1. นายนวพล  ระดมเพ็ง
2. นายรเชนทร์  คุณภาที
3. นายชาติชาย  สุขใส
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  เอี่ยมอำนวย
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  บางแก้ว
3. เด็กชายครรชิตพล  จันวัฒน์
4. เด็กหญิงจิรารัตน์  ไชยสิงห์
5. เด็กหญิงจีรนันท์  ลายลักษณ์
6. เด็กหญิงฐิติวรดา  แสงธูป
7. เด็กชายณัฐฐาพล  ผึ่งผาย
8. เด็กหญิงณัฐนันท์  รอดศิริ
9. เด็กชายตะวัน  ชุ่มถิ่น
10. เด็กชายทรงสวัสดิ์  เหรียญพี้
11. เด็กชายทัตพร  ทับทิมนาค
12. เด็กชายธนพล  ลิ้มหลาย
13. เด็กหญิงธัญญา  กรเกษม
14. เด็กหญิงนภสร  ใจซื่อ
15. เด็กชายนิติภูมิ  ดีพิน
16. เด็กหญิงบัณฑิตา  วุฒิแสง
17. เด็กชายประจักษ์  ทองอินทร์
18. เด็กชายประดิษฐ์  ชมเจริญ
19. เด็กชายปริญญา  ลาภวิวัฒน์กูล
20. เด็กชายพงศกร  พึ่งสุรินทร์
21. เด็กชายพงศภัคค์  เอี่ยมอำนวย
22. เด็กหญิงพัชรพร  สายทารี
23. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฤกษ์หริ่ง
24. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฤกษ์หริ่ง
25. เด็กหญิงพัตศลา   สิมมา
26. เด็กชายภูวเนตร  เฉยสอาด
27. เด็กหญิงมณีรัตนา  จุลคง
28. เด็กหญิงวนัสนันท์  จั่นวัฒ
29. เด็กหญิงวรกมล  เสียงเย็น
30. เด็กชายศรราม  ลอยป้อม
31. เด็กหญิงศิลาณี  เปรมศรี
32. เด็กหญิงศุภักษร  แม่นปืน
33. เด็กชายสมชาย  ชาวพม่า
34. เด็กหญิงสุรีนิภา  ปัญจสุวรรณ
35. เด็กชายอนันตภูมิ  กรเกษม
36. เด็กหญิงอรอนงค์  พุธศิริ
37. เด็กหญิงอัจฉรา  ขาวผ่อง
38. เด็กหญิงอัญชิสา  พิกุลพวง
39. เด็กหญิงอำพร  ลายลักษณ์
40. เด็กหญิงเปรมฤดี  ทองอินทร์
 
1. นายนวพล  ระดมเพ็ง
2. นายรเชนทร์  คุณภาที
3. นายบารมี  อ่ำขำ
4. นางสาวจุฑารัตน์  วันทอง
5. นายอานนท์  วิสะจันทร์
6. นายทรงศักดิ์  เริงแสวง
7. นางพเยาว์  ภาษิต
8. นายสมชาติ  บุญนาค
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประจักษ์  ทองอินทร์
 
1. นายนวพล  ระดมเพ็ง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประจักษ์  ทองอินทร์
 
1. นายนวพล  ระดมเพ็ง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภโชค  จันเรียน
 
1. นายบารมี  อ่ำขำ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศรีอินทร์
 
1. นางกฤษณา  ชาเวส
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  เอี่ยมอำนวย
2. เด็กชายครรชิตพล  จันวัฒน์
3. เด็กชายณัฐฐาพล  ผึ่งผาย
4. เด็กชายตะวัน  ชุ่มถิ่น
5. เด็กชายทัตพร  ทับทิมนาค
6. เด็กชายธนพล  ลิ้มหลาย
7. เด็กชายประจักษ์  ทองอินทร์
8. เด็กชายภูวเนตร  เฉยสอาด
9. เด็กชายวัชระ  เรืองเดช
10. เด็กชายศรราม  ลอยป้อม
11. เด็กชายอนันตภูมิ  กรเกษม
 
1. นายนวพล  ระดมเพ็ง
2. นายรเชนทร์  คุณภาที
3. นายทรงศักดิ์  เริงแสวง
4. นายอานนท์  วิสะจันทร์
 
15 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัตศลา  สิมมา
2. เด็กหญิงสมฤดี  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงอัมพร  ลายลักษณ์
 
1. นางสาวพรรณทิวา  แสนทวีสุข
2. นางพเยาว์  ภาษิต
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาดา  ชาวพม่า
2. เด็กหญิงพรพิมล  ข่าวผ่อง
 
1. นางสาวพรรณทิวา  แสนทวีสุข
2. นางพเยาว์  ภาษิต
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรพล  ดีที่สุด
2. เด็กชายสิทธิโชค  พิลา
 
1. นางพเยาว์  ภาษิต
2. นางสาวสุนิสา  ศรีแก้ว
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิษณุวัชร์  ราชกวี
2. เด็กชายภากร  พึ่งดาบส
 
1. นางพเยาว์  ภาษิต
2. นางสาวอรทัย  พิทักษ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิติภูมิ  ดีพิน
2. เด็กชายพิชสิทธิ์  โพธิ์นอก
 
1. นางพเยาว์  ภาษิต
2. นางสาวอรทัย  พิทักษ์
 
20 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชวรรณ  สมศรีรื่น
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จุลหุ่น
3. เด็กหญิงวนิดา  ชุ่มถิ่น
 
1. นางสาวกิตติยา  แก้วเขียว
2. นางสาวลัดดา  ศรีอินทร์
 
21 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ลิมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจิราพร  ทองรี
3. เด็กหญิงภัทชาพร  ราชกวี
 
1. นางสาวกิตติยา  แก้วเขียว
2. นางสาวลัดดา  ศรีอินทร์