สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายประจักษ์  ทองอินทร์
 
1. นายนวพล  ระดมเพ็ง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายทินภัทร  ผ่องสอาด
2. เด็กชายธนกร  คำรอด
 
1. นางพเยาว์  ภาษิต
2. นางสาวพรรณทิวา  แสนทวีสุข