สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตลาดคลอง 16 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สุจำนงค์
2. เด็กชายธนพัฒ  เปลี่ยนวงค์
3. เด็กชายมูฮัมหมัด อาดินันท์  อาแว
 
1. นางสาวสมบุญ  อินทขันตี
2. นางสาวนิ่มนวล  สูงกลม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญสะเดา
2. เด็กหญิงญาณิศา  ผลจัด
3. เด็กหญิงนรมล  นาคนาวา
4. เด็กหญิงนริศรา  มหารักษ์
5. เด็กหญิงนันทกานต์  สนโต
6. เด็กหญิงปุณยพร  โซ๊ะอาดำ
7. เด็กหญิงภัทราวดี  ยะมามัง
8. เด็กหญิงศรัญรัตน์  ตาดทรัพย์
9. เด็กหญิงอนัตตา   วันหวัง
10. เด็กหญิงอัฐภิญญา    วิเทียนรัมย์
 
1. นางสาวกุณฑิกา  เนาวสุข
2. นายพรเทพ  ถามานิ
3. นางสาวอัสลีซา  เจะเด็ง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 60.15 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สอนนวม
 
1. นางสาวปิยะนุช  บับพาน