สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตลาดคลอง 16 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงซัลบียา  ตำพู
 
1. นางสาวอารีย์  เทียนมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.67 ทอง 5 1. เด็กชายศุภวัฒน์  เกิดแก้ว
 
1. นางบุปผา  พัดเจริญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สุจำนงค์
2. เด็กชายธนพัฒ  เปลี่ยนวงค์
3. เด็กชายมูฮัมหมัด อาดินันท์  อาแว
 
1. นางสาวสมบุญ  อินทขันตี
2. นางสาวนิ่มนวล  สูงกลม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายวีรยุทธ  อ่องประมูล
2. เด็กหญิงเพชรลดา  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวราตรี  ร่วมวงษ์
2. นางสาวกุณฑิกา  เนาวสุข
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญสะเดา
2. เด็กหญิงญาณิศา  ผลจัด
3. เด็กหญิงนรมล  นาคนาวา
4. เด็กหญิงนริศรา  มหารักษ์
5. เด็กหญิงนันทกานต์  สนโต
6. เด็กหญิงปุณยพร  โซ๊ะอาดำ
7. เด็กหญิงภัทราวดี  ยะมามัง
8. เด็กหญิงศรัญรัตน์  ตาดทรัพย์
9. เด็กหญิงอนัตตา   วันหวัง
10. เด็กหญิงอัฐภิญญา    วิเทียนรัมย์
 
1. นางสาวกุณฑิกา  เนาวสุข
2. นายพรเทพ  ถามานิ
3. นางสาวอัสลีซา  เจะเด็ง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญสง่า
2. เด็กชายธัญเทพ  มั่นคง
3. เด็กชายนวภัทร  คงจันทร์
4. เด็กชายพิพัฒน์  โพธิ์รักนาม
5. เด็กชายวีระพัฒน์  ปั้นห้าว
6. เด็กชายสามารถ  แซ่โค้ว
7. เด็กชายสิทธิพงษ์  สิริยะ
8. เด็กชายอธิป  นุชพันธ์
9. เด็กชายเกรียงไกร  สระเกษ
10. เด็กชายไตรพัฒน์  โอ๊ะดำ
 
1. นายพรเทพ  ถามานิ
2. นายวรายุทธ  จันทบิล
3. นางสาวกุณฑิกา  เนาวสุข
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมเชย
 
1. นางอารีย์  โภคินธนาลักษ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงหฤทัย  พลสงคราม
 
1. นางอารีย์  โภคินธนาลักษ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  แสงอินทร์
 
1. นางอารีย์  โภคินธนาลักษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายสุรพศ  มณีวงค์
 
1. นางสาวนิ่มนวล  สูงกลม
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 70.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงณภัทรนันท์  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงณัชชา  รัตนอร่าม
3. เด็กหญิงนนิชา  เจ๊ะเต๊ะ
4. เด็กหญิงพิรดา  มูฮำหมัด
5. เด็กหญิงรัศมีกานต์  วันหวัง
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุขสำราญ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  เดชพิทักษ์
2. นางสาวปิยะนุช  บับพาน
3. นางสาวเนตรนารี  สุวรรณลิขิต
4. นางสาวมิลตา  เต๊ะซัน
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 60.15 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สอนนวม
 
1. นางสาวปิยะนุช  บับพาน
 
13 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มุฮำหมัดอารี
2. เด็กชายธนภัทร  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวรัชนก  เกิดแก้ว
2. นางสาวปลิวัลย์  ขำสอาด
 
14 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายภากร  ทับเปลี่ยน
2. เด็กชายศุภกานต์  มานหมัด
3. เด็กชายเจตนรินทร์  บุญเรือง
 
1. นางสาวราตรี  ร่วมวงษ์
2. นางดวงใจ  แสงอ่อน