สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดผาณิตาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุขโสภณ
 
1. นางสาวสุพัตรา  เปลี่ยนเจริญ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สนธิโรจน์
 
1. นางสาวภิรมย์ฤทัย  โสสุด