สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัลยวดี  ทองภู
 
1. นางณัฐฏนันท์  ชัยสิทธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายรชานนท์  อุดมทรัพย์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  บันนัน
 
1. นางยศสุภา  มาคำ
2. นางสุขิตา  ก๊กเฮง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงมนัสชญา  โคตรตาแสง
 
1. นางณัฐฏนันท์  ชัยสิทธิ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงดวงมณี  พานทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มีศิลป์
 
1. นางยศสุภา  มาคำ
2. นางสุขิตา  ก๊กเฮง