สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพิมพาวาส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายจันรัตน์  จี
 
1. นางวันทนา  ปัญญาเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 75.72 เงิน 11 1. เด็กหญิงจีรนันท์  คำพัน
2. เด็กหญิงตรียาลักษณ์  ยั่งยืนสถาพร
 
1. นางสาวบุปผชาติ  ชูเมือง
2. นางสาวกฤตพร  จันทร์คอนทิพย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงลลิตาวลี  มณีศรี
2. เด็กหญิงวิศัลยา  วิงวงณ์
3. เด็กหญิงแพรวรรณ  สายทอง
 
1. นางสาวพนาพร  เมาหวล
2. นางสาวอรสา  จันทสุข
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.67 เงิน 7 1. เด็กชายกนกพล  กะมะโน
 
1. Mr.Jason  Lawa
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงรัชนันท์  แฝดสุระ
 
1. Mr.Jason  Lawa
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.2 เงิน 14 1. เด็กหญิงนันทิชา  สีเหลือง
 
1. นางสาวพรพิมล  ใจบุญ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิราพร  กุลนอก
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สงคล้าย
3. เด็กชายธนภัทร  กองพงษ์
4. เด็กชายนริศ  ยิ้มละมัย
5. เด็กชายวชิระ  มีกำบี้
6. เด็กชายสราวุธ  งอกงาม
 
1. นายอัสดง  เมยประโคน
2. นางสาวพรพิมล  ใจบุญ