สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายฉันทพล  พันบุบผา
 
1. นางสาววรพร  วัฒนเหลืองอรุณ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อ่อนเลิศ
2. เด็กชายศุภโชค  พินุยรัมย์
 
1. นางสาวพรวนัช  จินดามงคล
2. นางสาวนวลอนงค์  คิดร่วม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กชายวรัญญา  ตันบรรลือสุข
2. เด็กชายศฎายุ  ภู่กลิ่น
3. เด็กหญิงโชติกา  ยืนยง
 
1. จ.ส.อ.ชีวสาธน์  กิ่งแก้ว
2. นางจริญญา  เอี่ยมอ่อน
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐชยา  อินโท
2. เด็กชายวิสุทธิ์  นามซุย
3. เด็กหญิงสุมลทา  ฮีนเดือ
 
1. นางสาววรพร  วัฒนเหลืองอรุณ
2. นางสาวพรวนัช  จินดามงคล