งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม2 (อาคาร9) ชั้น 2 ห้อง 9202 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว : 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 1-48
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม2 (อาคาร9) ชั้น 2 ห้อง 9203 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว : 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 1-48
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม2 (อาคาร9) ชั้น 2 ห้อง 9204 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว : 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 1-48
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม2 (อาคาร9) ชั้น 2 ห้อง 9211 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว : 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 1-48
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม2 (อาคาร9) ชั้น 2 ห้อง 9212 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว : 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 1-48
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม2 (อาคาร9) ชั้น 2 ห้อง 9202 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
13.00-16.00 รายงานตัว : 11.30 - 12.30 น. ลำดับที่ 1-48
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม2 (อาคาร9) ชั้น 2 ห้อง 9203 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
13.00-16.00 รายงานตัว : 11.30 - 12.30 น. ลำดับที่ 1-48
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม2 (อาคาร9) ชั้น 2 ห้อง 9204 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
13.00-16.00 รายงานตัว : 11.30 - 12.30 น. ลำดับที่ 1-48
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2(อาคาร 9) ชั้น 2 ห้อง 9205 (ห้องเก็บตัว 9206) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
08.00 เป็นต้นไป รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 - 07.30 น. ลำดับที่ 1-25 , เวลา 11.30 - 12.30 น. ลำดับที่ 26 - 48
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2(อาคาร 9) ชั้น 2 ห้อง 9207 (ห้องเก็บตัว 9208) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
08.00 เป็นต้นไป รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 - 07.30 น. ลำดับที่ 1-25 , เวลา 11.30 - 12.30 น. ลำดับที่ 26 - 48
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2(อาคาร 9) ชั้น 2 ห้อง 9209 (ห้องเก็บตัว 9210) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
08.00 เป็นต้นไป รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 - 07.30 น. ลำดับที่ 1 - 25 , เวลา 11.30 - 12.30 น. ลำดับที่ 26 - 48
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2(อาคาร 9) ชั้น 2 ห้อง 9211 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
13.00-16.00 รายงานตัว : 11.30-12.30 น. ลำดับที่ 1 - 48
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2(อาคาร 9) ชั้น 2 ห้อง 9212 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
13.00-16.00 รายงานตัว : 11.30-12.30 น. ลำดับที่ 1 - 48
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2(อาคาร 9) ชั้น 2 ห้อง 9213 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
08.00 เป็นต้นไป รายงานตัว : 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 1-48
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2(อาคาร 9) ชั้น 2 ห้อง 9214 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
08.00 เป็นต้นไป รายงานตัว : 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 1-48


: : ติดต่อผู้ดูแลระบบ : :
ศน.ยอดยิ่ง ทองรอด โทร.090-7208835 / ผอ.รายา ปัญจมานนท์ โทร.081-7615382 / นางสาวตรีชนนันท์ วงษ์สกุลไชยะ โทร.086-3638022
: : ผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน : :
นางศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร.086-0545730
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]