งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หอประชุม 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัววันที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา07.30-08.30 น. ลำดับที่ 1-24 เวลา 11.30-12.30 ลำดับที่ 25-48
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ สนามหน้าโรงเรียน 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัววันที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30-08.30 น. ลำดับ 1-24 และเวลา 11.30 - 12.30 น. ลำดับที่ 25-48
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ สนามหน้าโรงเรียน 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว วันที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 - 08.30 น.
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีสมุทรปราการ อาคารอำนวยการ ชั้น ชั้น 4 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 26

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 27 - 48
09.00-16.30 รายงานตัววันที่ 7 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1 – 15 เวลา 11.30 – 12.30 ลำดับที่ 16 – 26 วันที่ 8 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 27-35 เวลา 11.30 – 12.30 ลำดับที่ 36-48
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีสมุทรปราการ อาคารอำนวยการ ชั้น ชั้น 4 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 26

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 27 - 48
09.00-16.30 รายงานตัววันที่ 7 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1 – 15 เวลา 11.30 – 12.30 ลำดับที่ 16– 31 วันที่ 8 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 32-41 เวลา 11.30 – 12.30 น. 42-48
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีสมุทรปราการ อาคารอำนวยการ ชั้น ชั้น 4 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 32 - 48
09.00-16.30 รายงานตัววันที่ 7 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1 – 16 เวลา 11.30 – 12.30 ลำดับที่ 17 – 31 วันที่ 8 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 32 – 48
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีสมุทรปราการ อาคารอำนวยการ ชั้น ชั้น 3 ห้อง 1302-1303 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-15.00 น. รายงานตัววันที่ 7 ธ.ค. 2562 เวลา 07.30-08.30 น. ,ลำดับที่ 1-24 ห้อง 1302,ลำดับที่ 25-48 ห้อง 1303
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีสมุทรปราการ อาคารอำนวยการ ชั้น ชั้น 3 ห้อง 1303 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-15.00 น. รายงานตัววันที่ 8 ธ.ค. 2562 เวลา 07.30-08.30 น. ,ลำดับที่ 1-24 ห้อง 1302,ลำดับที่ 25-48 ห้อง 1303
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 16.00 รายงานตัววันที่ 7 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1 – 8, 11.30 – 12.30 ลำดับที่ 9 – 16 วันที่ 8 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 17 – 24 , 11.30 – 12.30 ลำดับที่ 25 – 32 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 33 – 40 , 11.30 – 12.30
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 - 16.00 รายงานตัววันที่ 7 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1 – 8 11.30 – 12.30 ลำดับที่ 9 – 16 วันที่ 8 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 17 – 24 11.30 – 12.30 ลำดับที่ 25 – 32 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 33 – 40 11.30 – 12.30 ลำดับ


: : ติดต่อผู้ดูแลระบบ : :
ศน.ยอดยิ่ง ทองรอด โทร.090-7208835 / ผอ.รายา ปัญจมานนท์ โทร.081-7615382 / นางสาวตรีชนนันท์ วงษ์สกุลไชยะ โทร.086-3638022
: : ผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน : :
นางศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร.086-0545730
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]