งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2 (ตึก9) ชั้น 3 ห้อง 9302 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว : 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 1-48
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2 (ตึก9) ชั้น 3 ห้อง 9303 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว : 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 1-48
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2 (ตึก9) ชั้น 3 ห้อง 9302 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
13.00-16.00 รายงานตัว : 11.00 - 12.00 น. ลำดับที่ 1-48
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2 (ตึก9) ชั้น 4 ห้อง 9401 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1 - 8 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. จัดวางโครงงาน 08.00 - 09.00 น. แข่งขัน 09.00 – 12.00 น. เก็บโครงงาน 12.00 - 12.30 น. ลำดับที่ 9 - 16 รายงานตัว 11.00 – 12.00 น. จัดวางโครงงาน 12.30 – 13.00 น. แข่งขัน 13.00 – 16.00 น
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2 (ตึก9) ชั้น 4 ห้อง 9403 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1 - 8 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. จัดวางโครงงาน 08.00 - 09.00 น. แข่งขัน 09.00 – 12.00 น. เก็บโครงงาน 12.00 - 12.30 น. ลำดับที่ 9 - 16 รายงานตัว 11.00 – 12.00 น. จัดวางโครงงาน 12.30 – 13.00 น. แข่งขัน 13.00 – 16.00
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2 (ตึก9) ชั้น 4 ห้อง 9404 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1 - 8 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. จัดวางโครงงาน 08.00 - 09.00 น. แข่งขัน 09.00 – 12.00 น. เก็บโครงงาน 12.00 - 12.30 น. ลำดับที่ 9 - 16 รายงานตัว 11.00 – 12.00 น. จัดวางโครงงาน 12.30 – 13.00 น. แข่งขัน 13.00 – 16.00
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2 (ตึก9) ชั้น 4 ห้อง 9406 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1 - 8 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. จัดวางโครงงาน 08.00 - 09.00 น. แข่งขัน 09.00 – 12.00 น. เก็บโครงงาน 12.00 - 12.30 น. ลำดับที่ 9 - 16 รายงานตัว 11.00 – 12.00 น. จัดวางโครงงาน 12.30 – 13.00 น. แข่งขัน 13.00 – 16.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2 (ตึก9) ชั้น 4 ห้อง 9507, 9508 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00 รายงานตัว : 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 1-48 *ลำดับที่ 1 - 24 ชั้น 5 ห้อง 9507 ลำดับที่ 25 - 48 ชั้น 5 ห้อง 9508
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2 (ตึก9) ชั้น 4 ห้อง 9507, 9508 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00 รายงานตัว : 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 1-48 *ลำดับที่ 1 - 24 ชั้น 5 ห้อง 9507 ลำดับที่ 25 - 48 ชั้น 5 ห้อง 9508
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2 (ตึก9) ชั้น 3 ห้อง 9304 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว : 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 1-48
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2 (ตึก9) ชั้น 3 ห้อง 9305 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว : 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 1-48
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2 (ตึก9) ชั้น 3 ห้อง 9304 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
13.00-16.00 รายงานตัว : 11.00 - 12.00 น. ลำดับที่ 1-48
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2 (ตึก9) ชั้น 4 ห้อง 9409, 9410 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00 รายงานตัว : 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 1-48 *ลำดับที่ 1 – 24 ชั้น 4 ห้อง 9409 ลำดับที่ 25 – 48 ชั้น 4 ห้อง 9410
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2 (ตึก9) ชั้น 4 ห้อง 9411, 9412 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00 รายงานตัว : 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 1-48 *ลำดับที่ 1 – 24 ชั้น 4 ห้อง 9411 ลำดับที่ 25 – 48 ชั้น 4 ห้อง 9412
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2 (ตึก9) ชั้น 3 ห้อง 9306 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว : 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 1-48
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2 (ตึก9) ชั้น 3 ห้อง 9306 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
13.00-16.00 รายงานตัว : 11.00 - 12.00 น. ลำดับที่ 1-48
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2 (ตึก9) ชั้น 3 ห้อง 9307 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว : 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 1-48
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2 (ตึก9) ชั้น 3 ห้อง 9308 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว : 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 1-48
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2 (ตึก9) ชั้น 3 ห้อง 9307 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
13.00-16.00 รายงานตัว : 11.00 - 12.00 น. ลำดับที่ 1-48


: : ติดต่อผู้ดูแลระบบ : :
ศน.ยอดยิ่ง ทองรอด โทร.090-7208835 / ผอ.รายา ปัญจมานนท์ โทร.081-7615382 / นางสาวตรีชนนันท์ วงษ์สกุลไชยะ โทร.086-3638022
: : ผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน : :
นางศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร.086-0545730
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]