เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพฑูรย์ คงเทียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นางจตุพร สาระภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นายกัมปนาท วัชรธนาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 นางวรรณพร ชลิศราพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคลองใหม่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
5 นายชวพล บริรัตนะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
6 สุรัตน์ ภารราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
7 นางปัทมาพร ศรีอาภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหัวเสือ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
8 นางสาวนันทนา เต่าทอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
9 นายเอกพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
10 นางสาวปราณี พิชญกุลมงคล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
11 นางสาวอรการย์ สินธุ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
12 นางรุ่งสุรีย์ สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
13 นางรัชดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแค ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
14 นายวิสูตร ยอดสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหญ้าเเพรก ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
15 นายธวัช โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนส้ม สพป.สมุทรปราการ เขต1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
16 นางกาญจนา กันภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
17 นางจันทนา กาญจนาภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
18 นายชาญณรงค์ สุกใส ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคลองใหม่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
19 วารณี บังคลัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
20 นางมยุรี สดแสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางปิ้ง รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
21 นางสาวศศิวิมล อั๋งสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคราช สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
22 นางสาววีรนุช สุทธพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
23 นายวุฒิพงษ์ จันทร์ยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพชรนิยม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
24 นางทัศนีย์ อินทร์สุคนธ์ ครู รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
25 นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
26 นายธีรศักดิ์ นรดี ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท้องคุ้ง รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
27 นางสาวขวัญศิริ กันแตง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
28 นางสาวณัชชา ยอดยศ ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองบางกะสี รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
29 นางชาญานิน จตุพรชัยมงคล ผู้อํานวยการโรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
30 นางสาวภูริตา มีวัฒนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองบางแก้ว รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
31 นางสาวสุกัญญา มันตาดิลก ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกาหลง รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
32 นางบังคม ป้องประสิทธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
33 นางสาวกุลญา ฉาวเกียรติคุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองปลัดเปรียง รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
34 นางนิตยา รัตนา ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบัวโรย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
35 นายสุวรรณ จันทสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
36 นายณัฐพล นุชอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านสำโรง รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
37 นายกำจัด สุวรรณปาล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสาขลา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
38 นายกฤติยา เกษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
39 นางนิภาพร ม่วงกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงนอก รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
40 นางกิ่งดาว เทือกขันตี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีคงคาราม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
41 นายไพทูร จันตะเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชมนิมิตร รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
42 นางอรวี นิจจอหอ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
43 นายกำจัด สุวรรณปาล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสาขลา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
44 นางกฤติยา เกษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
45 นางกันยารัตน์ จิตตเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
46 นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
47 นางมยุรีย์ คนเจน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนสมุทร รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
48 นางนภาพร สุรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรวก รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
49 จ่าโทปัญญา สุขแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
50 นางวรนุช โหงวสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
51 นางชูขวัญ รัตนพิทักษ์ธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวงษ์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
52 นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนส้ม สพป.สมุทรปราการ เขต1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
53 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
54 นางสาวเพ็ญศรี ชินตาปัญญากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
55 นายกัมปนาท วัชรธนาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สพป.สป.2 คณะกรรมการอำนวยการ
56 นายบุญเลิศ กล่ำเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) สพป.สป.2 คณะกรรมการอำนวยการ
57 นายเอกชัยณัฐ เมธีธัญญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สป.2 คณะกรรมการอำนวยการ
58 นายเบญจะ บรรจงอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป.สป.2 คณะกรรมการอำนวยการ
59 นายธีรพัชญ์ ศรีนาเครือธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป.สป.2 คณะกรรมการอำนวยการ
60 นางณัชชา ยอดยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางกะสี สพป.สป.2 คณะกรรมการอำนวยการ
61 นายสัชฌุกร ตันติธนวรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป.สป.2 คณะกรรมการอำนวยการ
62 นายแมน มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป.สป.2 คณะกรรมการอำนวยการ
63 นางชาญานิน จตุพรชัยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป.สป.2 คณะกรรมการอำนวยการ
64 นางสาวสำราญ อิ่มพลี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป.สป.2 คณะกรรมการอำนวยการ
65 นางเพียงใจ ดำทองสุก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป.สป.2 คณะกรรมการอำนวยการ
66 นายวิฑูรย์ ชั่งโต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สป.2 คณะกรรมการอำนวยการ
67 นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สป.2 คณะกรรมการอำนวยการ
68 นางสาวพรพิมล ธนะศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สป.2 คณะกรรมการอำนวยการ
69 นายพึ่งพุทธ ศรีชุม ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการอำนวยการ
70 นางเตือนใจ วิทิตวุฒินันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการอำนวยการ
71 นางสาวกรุณา เนาไธสง ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการอำนวยการ
72 นางสาวมิ่งขวัญ พ่วงกองนะ ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการอำนวยการ
73 นายกิตติพงศ์ ศรีเงิน ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการอำนวยการ
74 นายอาทิตย์ สนิทไทย ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการอำนวยการ
75 นางสาวสาวิตรี บางทวี ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการอำนวยการ
76 นางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) คณะกรรมการอำนวยการ
77 นางฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สป.1 คณะกรรมการอำนวยการ
78 นางสุพรรณีย์ ลิ้มกิตติรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุุภพิพัฒน์รังสรรค์) คณะกรรมการอำนวยการ
79 ว่าที่ร้อยตรีชัยประชา รักษาศรี ครูชำนาญการโรงเรียนคลองใหม่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
80 นายณัฏฐ์ศักดิ์ สูงรัง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
81 นางดิศพร เรืองบำรุง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
82 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ดีสุคนธ์ ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
83 นางสาววนิดา กัณฑะพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
84 นางสาวธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
85 นางสาวเรวดี ไชยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
86 นางสาวจิราพร พุ่มเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
87 นางวิมลวรรณ ปัญญาใส ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) คณะกรรมการอำนวยการ
88 นางสาวจุฑามาส นุชประมูล ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) คณะกรรมการอำนวยการ
89 นางสาวพัชรี ภิรมย์ไกรภักดิ์ ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) คณะกรรมการอำนวยการ
90 นางสาวยุพิน โสพิน ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) คณะกรรมการอำนวยการ
91 นางสาวยุพเรศ จันวิทยี ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) คณะกรรมการอำนวยการ
92 นางสาวธัญยธรณ์ เกิดแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการอำนวยการ
93 ชัชฎา อนันต์ ครูโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส คณะกรรมการอำนวยการ
94 วีรนุช โทณผลิน ครูโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส คณะกรรมการอำนวยการ
95 วรรณา ดีไทย ครูโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส คณะกรรมการอำนวยการ
96 ดวงกมล วาททองหลาง ครูโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส คณะกรรมการอำนวยการ
97 นางสาวทิพย์วรรณ แสนสุขสมศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
98 นางเบญญาภา รัชฎาวิภากุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
99 นางสมประสงค์ เกตุฉันท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
100 นางมาลี ลิมานันท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
101 นางสาวภาวนา เจริญสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
102 นายชัยธช วณิคพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
103 นางสาวประยูร ทูลธรรม ครู โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
104 นางสาววันทนีย์ หวังเจริญทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
105 นางสาวนลินทิพย์ ช่างเหล็ก ครู โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
106 นายศรายุธ หัวนา ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
107 นางสาวอุไรรัตน์ รัตนหิรัญ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
108 นางสาวธรารัตน์ ดิษฐี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
109 นางสาวฟาติมา ช่วยนา ครู โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
110 นางอุษา โพธิ์แก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
111 นายภูดิศ ภิญโญวุฒิไกร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
112 นายศรายุทธ ตุตะเวช ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
113 นางนิภาวรรณ สวนแย้ม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
114 นางวนิดา ขามชู ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
115 นางสาวธัญชนก อินทรารักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
116 นางสาววราพร ทิพันธ์ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
117 นางสุธัญญารัตน์ จงสุวัฒน์ชัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
118 นางประภาพร ทรัพย์ประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
119 นางสุดารัตน์ วรวลัญช์ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
120 นางสาวณภัทรธ์กมล รุ่งสว่าง ครู โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
121 นายชลธิต สมความคิด ครู โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
122 นางสาวญาณิศา ทองพูน ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
123 นางสาวนารีรัตน์ โสภา ครู โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
124 นางสาวปิยะนุช บุตรราช ครู โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
125 นางชไมพร พึ่งอิ่ม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
126 นางสุชาดา เทพสงวน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
127 นางเนาวรัตน์ นุชอุดม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
128 นางสาวทักษิณา ใยบัว ครู โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
129 นางสาวดุจฤดี วังคำ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
130 นายเสกสันต์ เทศธรรมา ครู โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
131 นางสาวมนัสวัน เลาหะวลีสันต์ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการอำนวยการ
132 นายภุชิสสะ รุ่งวัฒนชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕ คณะกรรมการอำนวยการ
133 นางณัฐปภัสร์ พรธนพงศ์เกษม ข้าราชการบำนาญ สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
134 นายนิวัต โชติศรีนิล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
135 นายธัชกฤช พงศ์วัชร์ ครู คณะกรรมการอำนวยการ
136 นิภาพร ฉ่ำมาลัย ครูโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส คณะกรรมการอำนวยการ
137 อังกูร สนองค์ ครูโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส คณะกรรมการอำนวยการ
138 นางสาวผกาพร ศาลาศัย ครูชำนาญการโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการอำนวยการ
139 นางสาวพิชามญชุ์ พลายละหาร ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการอำนวยการ
140 นางสาวลภัสรดา บุตรี ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการอำนวยการ
141 นางสาวศิริกัลยา ไชยมงคล ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการอำนวยการ
142 นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการอำนวยการ
143 นายวรพงษ์ หาญเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้านีลวัชระ คณะกรรมการอำนวยการ
144 ดร.อานุ ช้างกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางปู คณะกรรมการอำนวยการ
145 นายมณีวัฒน์ ชัยประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.สป ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
146 นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา ศึกษานิเทศก์ สพป.สป ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
147 นางสุนีย์ สมสกุล ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการอำนวยการ
148 นางสาวปราณี ทองประยูร ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการอำนวยการ
149 นางธารีรัตน์ เมธีธัญญรัตน์ ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการอำนวยการ
150 นางสุประวีณ์ เวียงสุข ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการอำนวยการ
151 นางสาวฐิติมา คำดี ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการอำนวยการ
152 นางสาวอำไพ ลัคนาอนุสรณ์ ครูโรงเรียนพร้านีลวัชระ คณะกรรมการอำนวยการ
153 นางยุภา รัตนมงคล ครูโรงเรียนพร้านีลวัชระ คณะกรรมการอำนวยการ
154 นางสาวพาวิณี แสนแก้ว ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการอำนวยการ
155 นายภานุพงษ์ เรืองกัลต์ ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการอำนวยการ
156 นางสาวไอริญ ชัยเสนหาญ ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการอำนวยการ
157 นางสาวสุณัฐชา ชนูนันท์ ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการอำนวยการ
158 นายหฤษฏ์ อยู่ปรางค์ ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการอำนวยการ
159 นายมนตรี แผ้วฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเก้า คณะกรรมการอำนวยการ
160 นางวิจิตรา กิตติราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบางน้ำผึ้งใน คณะกรรมการอำนวยการ
161 นายวรัญญู อดิศักดิ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฏร์โพธิ์ทอง คณะกรรมการอำนวยการ
162 นางชนัฐดา ฤทธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาบาล คณะกรรมการอำนวยการ
163 นายอรุณ สุขรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิยมยาตรา คณะกรรมการอำนวยการ
164 นายเกษม ดวงนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ คณะกรรมการอำนวยการ
165 นายสายัณห์ นิยมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลาดกระบัง คณะกรรมการอำนวยการ
166 นางจุฬาลักษณ์ แสนทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดหวาย คณะกรรมการอำนวยการ
167 นางศิริขวัญ วงษ์แสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเพรียง คณะกรรมการอำนวยการ
168 นายธีรพัชญ์ ศรีนาเครือธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าบางกะสี คณะกรรมการอำนวยการ
169 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร คณะกรรมการอำนวยการ
170 นางนิรัติกาล สำรวมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านสำโรง คณะกรรมการอำนวยการ
171 นางฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สป 1 คณะกรรมการอำนวยการ
172 นางสาวนวลฉวี คนเที่ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สป 2 คณะกรรมการอำนวยการ
173 นางสาววราภรณ์ สมีแจ่ม ครูโรงเรียนวัดด่านสำโรง คณะกรรมการอำนวยการ
174 นายสมพงษ์ ตั้งประยูรเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางขมิ้น คณะกรรมการอำนวยการ
175 นางสาวศรีวรรณ พึ่งชื่น ครูโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า คณะกรรมการอำนวยการ
176 นายวันชัย ธีระวรรณสาร ครูโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ คณะกรรมการอำนวยการ
177 นางศิริวรรณ จำเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) คณะกรรมการอำนวยการ
178 นายกิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละมูลรอดศิริ คณะกรรมการอำนวยการ
179 นางสาวสุขุมาล เจริญรัมย์ ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
180 นางอุษา ยุติธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ คณะกรรมการอำนวยการ
181 นายตรี ศตสังวัสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจาก คณะกรรมการอำนวยการ
182 นางสาวเพ็ญรุ่ง กลิ่นอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองมอญ(บัญญัติราษฏร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการ
183 นางสาวกัลยกร บุญญะวัตร ครูโรงเรียนวัดแค คณะกรรมการอำนวยการ
184 นางสาวปวิตรา สุวรรณฉิม ครูโรงเรียนวัดแค คณะกรรมการอำนวยการ
185 นางจินตนา ปลื้มศรี ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
186 นางประไพ ชัยสมบัติ ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
187 นางสาวอัญชสา กลิ่นน้ำเงิน ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
188 นางสาวปิ่นฤทัย สีมี่ ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
189 นางสาววิไลลักษณ์ ภู่กรุด ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
190 นายสุรเชษฐ์ โพธิ์อ่อน ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
191 นางเพ็ญนถา บุญก่อน ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
192 นางสาวอาภรณ์ ชาวสระไคร ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
193 นางพรชนก โปตะวนิช ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
194 นางสาววริศรา อินทร์รอด ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
195 นางสาวปิยมาภรณ์ เนื่องฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
196 นางสาวสรัลพร บัวระภา ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
197 นางนพวรรณ มูลณี ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
198 นางสาวสุวิภา เข็มมณฑา ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
199 นางอัมพาพันธ์ ปานขาว ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
200 นางสาวสุดารัตน์ นาคแท้ ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
201 นางสาวนิตยา ศรีบูรพา ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
202 นางสาวกนกพร สิงห์โต ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
203 นางสาวอภิรตรี ทรัพย์ประวัติ ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
204 นางสาวนิศากร ศรีไสว พนักงานราชการโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
205 นางสาวกนกวรรณ มูลศรี ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
206 นางสาวอัญชสา กลิ่นน้ำเงิน พี่เลี้ยงเด็กพิเศษโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
207 นางสาววิมลรัตน์ สุขพุ่ม พี่เลี้ยงเด็กพิเศษโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
208 นางสาวเมทินี ปานมณี ครูโรงเรียนคลองบางปิ้ง คณะกรรมการอำนวยการ
209 นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูล ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
210 นางเพิ่มพูล โกสินทร์ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
211 นางจรี ปานทอง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหญ้าเเพรก คณะกรรมการอำนวยการ
212 นางสมศรี เพ็ญสมบูรณ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหญ้าเเพรก คณะกรรมการอำนวยการ
213 นางสาวสุจิตตรา อุปนันท์ ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าเเพรก คณะกรรมการอำนวยการ
214 นายทวีพงษ์ อุทัยรัมย์ ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าเเพรก คณะกรรมการอำนวยการ
215 ว่าที่ร้อยตรีกมลศักร ศรีอุทัย ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าเเพรก คณะกรรมการอำนวยการ
216 ว่าทีร้อยตรีหญิง สายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป.สมุทรปราการ เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ
217 นายวิฑูรย์ ชั่งโต ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ สพป. สป. 2 คณะกรรมการอำนวยการ
218 นางลักษมี ลุประสงค์ นักวิชาการศึกษา สพป. สป. 2 คณะกรรมการอำนวยการ
219 นางศกุนตลา สุขสมัย ข้าราชการบำนาญ สพป. สป. 2 คณะกรรมการอำนวยการ
220 นางสาวชูศรี ศัตยานนท์ ประธานชมรมครูเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
221 นางอุทัยวรรณ ภัททกวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดสวนส้ม สพป.สมุทรปราการ เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ
222 นางสาวมณฑิรา อินทร์พร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดสวนส้ม สพป.สมุทรปราการ เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ
223 นางสาววรรณี ชูก้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา สพป.สมุทรปราการ เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ
224 ดร.อานุ ช้างกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางปู คณะกรรมการอำนวยการ
225 นายณัฐวุฒิ จันทร์กิมฮะ ครูโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการอำนวยการ
226 นางนันทนา บัวสุข ครูโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการอำนวยการ
227 นางชนาภา ลั่นซ้าย ครูโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการอำนวยการ
228 นางสอาด พันธุ์พานิช ครูโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการอำนวยการ
229 นางนภาพร ป้อมเอี่ยม ครูโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการอำนวยการ
230 นางสาวจลกล ภู่เทียน ครูโรงเรียนคลองบางปู คณะกรรมการอำนวยการ
231 นางสุทธินันท์ งามเกรียงไกร ครูโรงเรียนคลองบางปู คณะกรรมการอำนวยการ
232 นางสาวณิชชยา เทศารินทร์ ครูโรงเรียนคลองบางปู คณะกรรมการอำนวยการ
233 นางสาวสุตานันท์ คงเอียง ครูโรงเรียนคลองบางปู คณะกรรมการอำนวยการ
234 นายยุทธชัย เชือกรัมย์ ครูโรงเรียนคลองบางปู คณะกรรมการอำนวยการ
235 พันจ่าเอกเศวต อวยจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
236 นางสาวชณัฐดา ฤทธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาบาล คณะกรรมการอำนวยการ
237 นางขวัญตา แดงสม ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
238 นางชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
239 นางสาวอจลญา ไพโรจน์เพรชรายุทธ ครูโรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
240 นางสาวปิยะนุช นาถมทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
241 นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูล ครู โรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
242 นางสุจินดา ฐิโณทัย ครูโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
243 นางสาวปวิตรา สุวรรณฉิม ครูโรงเรียนวัดแค กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
244 นางสาวชโลทร ขำมาก ครูชำนาญการโรงเรียนวัดบางหญ้าเเพรก กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
245 นางจันทนา กาญจนาภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
246 นางขวัญตา แดงสม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
247 นางสุจิรา ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
248 นางชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพรกษา รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
249 นางสาวทิพย์สุคนธ์ โชดก รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางปิ้ง รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
250 นางสาวธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
251 นางสาววันทนีย์ หวังเจริญทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
252 นางสาวสุนันท์ เพิ่มขุนทด ครูชำนาญการ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
253 นางสาวนารีรัตน์ ปิ่นกุล ครู โรงเรียนพรหมพิกุลทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
254 นางสาววิภาพร บุตรสอน ครูชำนาญการ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
255 นางสุชัญญา จิตมงคลบุตร ครูชำนาญการ โรงเรียนคลองบางกระบือ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
256 นางสาวจินตนา สุขเกษม ครู โรงเรียนคลองบางกระบือ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
257 นางสาวชตินันท์ ชัยศิริ ครู โรงเรียนคลองบางกระบือ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
258 นางสาวปัญจพาณ์ เถามนะพันธ์ ครู โรงเรียนคลองบางกระบือ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
259 นางสาวสรัชสิญา จินดานิธิวัฒนะ ครู โรงเรียนคลองบางกระบือ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
260 นางสาวณัฐวดี คำวงค์ ครู โรงเรียนคลองบางกระบือ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
261 นางสาวดารุณี ใชยบัวแดง ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
262 นางสาวณฐวรรณ์ ถิ่นมาบแค ครู โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
263 นางสาวพลอยไพลิน ชะนะมา ครู โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
264 นางสาวสุธัญญา เรืองกิจ ครู โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
265 นางสาวปิยธิดา สุขแสง ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
266 นางสาวพิมพ์เกศ พจน์อโนทัย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
267 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวล ครู โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
268 นางสาวธนัชพร มาลัยลอย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
269 นางสาววนารินทร์ พานิช นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
270 นางสุวรรณา ภูมิพัฒนไชย ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
271 นางสุวิมล อยู่ระหัด ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
272 นางสุวิมล อยู่ระหัด ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
273 นางกัลยา สุทนต์ ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
274 นางสาวลัดดาวัลย์ สุดหอม ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
275 นางสาวแพรรพี มีไชโย ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
276 นางอมรรัตน์ แก้วกระจ่าง ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
277 นางคอดีเยาะ สันสุวรรณไล ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
278 นางสาวอรวรรณ สิงห์งอย ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
279 นางสาวสุภาพร ปันใจ ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
280 นางสาวรุ่งนภา พรมวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
281 นางสาวปองจิต รื่นรวย ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
282 นางสาวจิรา ทองคำ ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
283 นางสาวณีรณา ข่าวกระโทก ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
284 นางสาวปัทมา ศิลาพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
285 นางสาวจุติตรา แสนพิมพ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
286 นางลักษณ์กมล ศรีวชิราพิพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
287 นางอุษา กลขุนทด ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
288 นางวลัยรัตน์ ปราสาททอง ครูโรงเรียนคลองบางปิ้ง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
289 นางวิฬารี นิวรณ์รัมย์ ครูโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
290 นางลำดวน ขอเหนี่ยวกลาง ครูโรงเรียนวัดด่านสำโรง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
291 นางสาวสุภิตรา สอนสนาม ครูโรงเรียนวัดด่านสำโรง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
292 นางสาวแพรวนภา เวฬุวนารักษ์ ครูโรงเรียนวัดด่านสำโรง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
293 นายชลลวรรธน์ สมาน ครูโรงเรียนวัดด่านสำโรง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
294 นางสาววรรณภา เพ็งศรี ครูโรงเรียนวัดด่านสำโรง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
295 นายนิพนธ์ ศิริเลิศกิตติกุล ครูโรงเรียนวัดด่านสำโรง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
296 นางสาวสุนารี ชัยราชา ครูโรงเรียนชมนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
297 นางสาวนิรมล นาคสุข ครูโรงเรียนคลองบางน้ำจืด คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
298 นางอำพร กลมกระโทก ครูโรงเรียนคลองบางน้ำจืด คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
299 นางสาวมะลิษา ห้องแซง ครูโรงเรียนคลองบางน้ำจืด คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
300 นางสาวขนิษฐา สระทองขอ ครูโรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
301 นายธิวา พงษ์ฉิม ครูโรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
302 นางสาวพิชญ์นรี แสนบัติ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
303 นางสาวเฟื่องรดา เงางาม ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
304 นางสาวณัฐฤดา คณฑา โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
305 นางพะเยาว์ เทศรุ่งเรือง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
306 นางอัจฉราภรณ์์ ทองทั้งสาย โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
307 นายวิระชา ทักษิณ ครูโรงเรียนวัดมหาวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
308 นางสาวณฤดี ฉัตรเฉลิมพรรค ครูโรงเรียนวัดมหาวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
309 นางสาวทัศริยา ลาพานิช ครูโรงเรียนวัดมหาวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
310 นางณัฐฐิญา มะนูญาธนพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดเสาธงนอก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
311 นางสาวรุ้งลาวัลย์ ลอยนอก ครูโรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
312 นางสาวจินตนา พรหมทา ครูโรงเรียนบ้านคลองระกาศ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
313 นายวิรัช เรืองทวิเศรษฐ ครูโรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
314 นางสาวสุมาลี แก้วเพชร ครูโรงเรียนวัดสุคันธาวาส คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
315 นางสาวรัชนัฐ แก้วนิล ครูโรงเรียนคลองบางกะสี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
316 นางสาวเพ็ญนภา ชื่นใส ครูโรงเรียนวัดสร่างโศก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
317 นายศิริศักดิ์ พรำนัก ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๑ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
318 นางสาวสกาวฟ้า โกมลสิงห์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
319 นายอดุลย์ รื่นเริง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์
320 นางสาววรรณชนก รอดหยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ รองประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์
321 นางศิริขวัญ วงษ์แสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเพรียง รองประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์
322 นางชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพรกษา รองประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์
323 นางราตรี คำกิติ ครูโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน และประมวลผลการแข่งขัน
324 นางสาวพิไลลักษณ์ บุญสูง ครูโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน และประมวลผลการแข่งขัน
325 นางสาวอัจฉรา สีชมภู ครูโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน และประมวลผลการแข่งขัน
326 นางสาววาสนา ช่วยบ้าน ครูโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน และประมวลผลการแข่งขัน
327 นางสาวประภัสสร นาดช้างแดง ครูโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน และประมวลผลการแข่งขัน
328 นางสาวกัญญารัตน์ ด้านวังขวา ครูโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน และประมวลผลการแข่งขัน
329 นางสาวมลนิทรา น้อยเสวก ครูผู้ช่วยโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน และประมวลผลการแข่งขัน
330 นางสาวสอลีห๊ะ หลีแจ้ ครูผู้ช่วยโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน และประมวลผลการแข่งขัน
331 นางสาวจันทร์ธิมา สุตะคาน ครูผู้ช่วยโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน และประมวลผลการแข่งขัน
332 นางสาวนฤมล อ่อนวงค์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน และประมวลผลการแข่งขัน
333 นางสาวศิริวรรณ สุตตาเส็ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน และประมวลผลการแข่งขัน
334 นางนิศาชล บุญประกอบ ครูอัตราจ้างโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน และประมวลผลการแข่งขัน
335 นางสาวอาทิตยา ช่วยความดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน และประมวลผลการแข่งขัน
336 นางอรวรรณ ธรรมสาร ครูอัตราจ้างโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน และประมวลผลการแข่งขัน
337 นายอภิสิทธิ์ แหวะสอน ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน และประมวลผลการแข่งขัน
338 นายณัฐพงศ์ พักดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน และประมวลผลการแข่งขัน
339 นายวรวิน ขลิบช้าง ครูผู้ช่วยโรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน และประมวลผลการแข่งขัน
340 นางสาวขนิษฐา สุทินเผือก ธุรการโรงเรียนวัดสวนส้ม สพป.สมุทรปราการ เขต1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน และประมวลผลการแข่งขัน
341 นางพัชรี วิลัยธัญญา ครู คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อสอบ
342 นางสาวคงรัก ศรีวินันท์ ครู คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อสอบ
343 นางสาวสุจิตตรา สวยขุดทด ครู โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ
344 นางสาวนัฐรินทร์ สียางนอก ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าเเพรก ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ
345 นายศรายุธ หัวนา ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดแพรกษา ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน
346 นายวิชาญยุทธ มะณี ครู โรงเรียนวัดแพรกษา ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขัน
347 นางสาวเมธิณี กรเจริญ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๑ ผู้ช่วยกรรมการตัดสินการแข่งขัน
348 นางสาวพัตสลาภรณ์ สนธิ ครูโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) ผู้ช่วยกรรมการตัดสินการแข่งขัน
349 นางสาวพัชรีย์ ชุมแสน ครูโรงเรียนวัดสีล้ง ผู้ช่วยกรรมการตัดสินการแข่งขัน
350 นางสาวชัชชญา จำเจียม ครูโรงเรียนคลองบางกะอี่ ผู้ช่วยกรรมการตัดสินการแข่งขัน
351 นางสาวอัมพิกา สุดสงวน ครูโรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการตัดสินการแข่งขัน
352 นางอมรรัตน์ โพธิ์ตระการ ครูโรงเรียนคลองบางแก้ว ผู้ช่วยกรรมการตัดสินการแข่งขัน
353 นางสาวอภิรดี สีทาแก ครูโรงเรียนคลองบางกระบือ ผู้ช่วยกรรมการตัดสินการแข่งขัน
354 นางสาวสุพัตรา ศรีจันทร์เวียง ครูโรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร ผู้ช่วยกรรมการตัดสินการแข่งขัน
355 นางอัจฉรา สีไว ครูโรงเรียนวัดเปร็งราษฏร์บำรุง ผู้ช่วยกรรมการตัดสินการแข่งขัน
356 นางสาวนัทธนันท์ ทะไกรราช ครูโรงเรียนมงคลโคธาวาส ผู้ช่วยกรรมการตัดสินการแข่งขัน
357 นางสาววาสนา ปิยมาตย์ ครูโรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ ผู้ช่วยกรรมการตัดสินการแข่งขัน
358 นางสาวอภิญญา เพียโคตร ครูโรงเรียนวัดหัวคู้ ผู้ช่วยกรรมการตัดสินการแข่งขัน
359 นางมณี เนื่องนาคา ครูโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการตัดสินการแข่งขัน
360 นางสาวหงสรถ สวัสดี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ผู้ช่วยกรรมการตัดสินการแข่งขัน
361 นางสาวริมล โพธิ์ชัยรัตน์ ครูโรงเรียนคลองใหม่ ผู้ช่วยกรรมการตัดสินการแข่งขัน
362 นางณัทธินันท์ สำรวมจิตต์ ครูโรงเรียนวัดแหลม ผู้ช่วยกรรมการตัดสินการแข่งขัน
363 นายสรณวร วีระเดชา ครูโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการตัดสินการแข่งขัน
364 นางสาวมณฑาวีย์ ชมพูผุดผ่อง ครูโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการตัดสินการแข่งขัน
365 นางณัทญา รัชพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ผู้ช่วยกรรมการตัดสินการแข่งขัน
366 นางสาวอนุศิริ ชิณศรี ครูโรงเรียนวัดเสาธงนอก ผู้ช่วยกรรมการตัดสินการแข่งขัน
367 นางสาวธัญลักษณ์ เนยสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง ผู้ช่วยกรรมการตัดสินการแข่งขัน
368 นางสาวศิริพร ปานทอง ครูโรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ผู้ช่วยกรรมการตัดสินการแข่งขัน
369 นางสาวสุณัฐชา ชนูนันท์ ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปกิจกรรมและจัดทำรูปเล่มรายงาน
370 นายภาณุพงษ์ เรืองกัลต์ ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปกิจกรรมและจัดทำรูปเล่มรายงาน
371 นางสาวพาวิณี แสนแก้ว ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปกิจกรรมและจัดทำรูปเล่มรายงาน
372 นายหฤษฏ์ อยู่ปรางค์ ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปกิจกรรมและจัดทำรูปเล่มรายงาน
373 นางสาวณรินทร์ธร แสงนาค ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปกิจกรรมและจัดทำรูปเล่มรายงาน
374 นายนิรุติ มาลัยเรือง ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปกิจกรรมและจัดทำรูปเล่มรายงาน
375 นางอุมาพร นิยมทอง ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
376 นางนิลุบล ภมร ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
377 นางสาวสุภาภรณ์ นิลแก้ว ครูโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
378 นางสุปฐมา เนื่องแก้ว ครูโรงเรียนวัดบางพลีน้อย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
379 นางสาววาสนา แก้วโกมลมาลย์ ครูโรงเรียนวัดบางพลีน้อย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
380 นางสาวสายขวัญ ประวัน ครูโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
381 นางสาววงเดือน ตีชัยรัมย์ ครูโรงเรียนคลองปลัดเปรียง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
382 นางซูซานา นุสดิน ครูโรงเรียนสุเหร่าบางกะะสี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
383 นางสาวอารียา ชูทองดี ครูโรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
384 นางสาวจินตนา อินตะ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
385 นางสาวศิริลักษณ์ จันทะดวง ครูโรงเรียนวัดกาหลง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
386 นางสาวอภิญญา ศรีนรเศรษฐ์ ครูโรงเรียนวัดบางพลีน้อย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
387 นายสรเดช บุญประดิษฐ์ ครูโรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
388 นางอารีย์ ด่านขุนทด ครูโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
389 นางสาวอรยา เอี่ยมสะอาด ครูโรงเรียนตลาดปาดคลองเจ้า คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
390 นางสาวผุสดี กิ่งแก้ว ครูโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
391 นางสาวสมหทัย ชื่นพลี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
392 นางสาวจิตกาล เรือนมงคล ครูโรงเรียนพร้านีลวัชระ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
393 นางสาวกัลยาณี ทองเชิด ครูโรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
394 นางสาวศศิธร หรั่งชะเอม ครูโรงเรียนพร้านีลวัชระ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
395 นางสาวอลิสา ฉัตรโอภาส ครูโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
396 นายอภิณัฐ ภู่ก๋ง ครูโรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
397 นางสาวจุไร อ๋องเอื้อ ครูโรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
398 นางสาวเกศกนก ภาวศุทธิภัทร ครูโรงเรียนคลองใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
399 นางสาวพิชยา ทองเลิศ ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
400 นางสาวอภิญญา ศรีประยูร ครูโรงเรียนวัดหัวคู้ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
401 นางสาวอัลนิสา กุลดี ครูโรงเรียนเทวะคลองตรง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
402 นางสาววรรณพร ธิแพร่ ครูโรงเรียนวัดคลองมอญ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
403 นางสาวภัทรินทร์ สัตย์พงษ์ ครูโรงเรียนพล้านิลวัชร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
404 .นางสาวณัฐสุดา บุญคุณ ครูโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
405 .นางสาวเกสรินทร์ ผลกุศล ครูโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
406 นางสาวธรารัตน์ ดิษฐี ครูโรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
407 นางสาวดุจฤดี วังคำ ครูโรงเรียนวัดแพรกษา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
408 นางสาวอรญา วิเศษหอม ครูโรงเรียนคลองใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
409 นางสาวรมย์ชลี โสมะนันทน์ ครูโรงเรียวัดบางหญ้าแพรก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
410 นางพรรษา นิธิปรีชา ครูโรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
411 นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครูโรงเรียนวัดสร่างโศก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
412 นางสาวภัคเพียงดาว คู่กระสังข์ ครูโรงเรียนพรหมพิกุลทอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
413 นางสาวดวงจันทร์ สีดาเเจ่ม ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
414 นางสาวมนัญชญา สิงหา ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
415 นางลาวัลย์ นาคเนียม โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
416 นางสาวรุ่งรวี ขาวสบาย โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
417 นางศิริลักษณ์ ธารีรัฐการพ์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
418 นางสาวเจนจิรา มีซอง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
419 นางสาวทัดดาว เจริญดี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
420 นางสาวณัฐฤดา คณฑา โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
421 นางสาวฐาปนีย์ ทวีกสิกรรม ครูโรงเรียนวัดมหาวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
422 นางสาวสุมาลี ชูบุญ ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
423 นางสาวจันทร์เพ็ญ สองศรี ครูชำนาญการโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
424 นางสาวนันทพร แก้วหาญ ครูโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
425 นางสาวอริศษา มารดารัตน์ ครูโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
426 นายศราวุฒิ ไชยอุย ครูโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
427 นางสาวจันจิรา โชติเอี่ยม ครูโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
428 นายทวี หนูพันธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
429 นางสาวเพราพิลาส พัฒยา ครูผู้ช่วยโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
430 นางสาวลักขณาวดี พลเยี่ยม ครูอัตราจ้างโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
431 นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูล ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
432 นางพรชนก โปตะวนิช ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
433 นางสาวสรัลพร บัวระภา ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
434 นางสางวอัชนา งามเนตร ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
435 นางสาววิไลลักษณ์ ภู่กรุด ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
436 นางธนพร สายสอน ครูโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
437 นางสาวอรทัย ขวาซุย ครูโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
438 นางสาวอภิญญา ศรีนุ่นขาว ครูโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
439 นางเพิ่มพูล โกสินทร์ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
440 นางสาวดรุณี ภิรมย์สุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
441 นางกฤติยา เกษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ประธานคณะทำงานฝ่ายวิจัยประเมินผล
442 นางสาวนันทนา เต่าทอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า รองประธานคณะทำงานฝ่ายวิจัยประเมินผล
443 นางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) คณะทำงานฝ่ายจัดหาที่พัก
444 นายไพทูร จันตะเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชมนิมิต คณะทำงานฝ่ายจัดหาที่พัก
445 นายตรี ศตสังวัสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจาก คณะทำงานฝ่ายจัดหาที่พัก
446 นายสมพงษ์ ตั้งประยูรเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางขมิ้น คณะทำงานฝ่ายจัดหาที่พัก
447 นางอรวี นิจจอหอ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา คณะทำงานฝ่ายจัดหาที่พัก
448 นางศิริวรรณ จำเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกองแก้ว (ผาดกาบแก้ว) คณะทำงานฝ่ายจัดหาที่พัก
449 นางสาวพรทิพย์ ชูบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระสอบ คณะทำงานฝ่ายจัดหาที่พัก
450 นางวัชรี จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระเจ้ากลาง คณะทำงานฝ่ายจัดหาที่พัก
451 นางลำยอง สุขสัจจะสกุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลาง คณะทำงานฝ่ายจัดหาที่พัก
452 นางสาวนันทิยา สีหาขัน ครูโรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) คณะทำงานฝ่ายจัดหาที่พัก
453 นายกฤตยชญ์ วรรณชนะ ครูโรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) คณะทำงานฝ่ายจัดหาที่พัก
454 นางสาวนาตยา มั่นวงศ์ ครูโรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) คณะทำงานฝ่ายจัดหาที่พัก
455 นางสาวนัฎฐากรณ์ บุญทศ ครูโรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) คณะทำงานฝ่ายจัดหาที่พัก
456 นางสาวนิสากร จันทรมุข ครูโรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) คณะทำงานฝ่ายจัดหาที่พัก
457 นายศราวุธ สมีนาง ครูโรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) คณะทำงานฝ่ายจัดหาที่พัก
458 นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) คณะทำงานฝ่ายจัดหาที่พัก
459 นางกันยารัตน์ จิตตเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) คณะทำงานฝ่ายจัดหาที่พัก
460 นางกฤติยา เกษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม คณะทำงานฝ่ายจัดหาที่พัก
461 นายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคู่สร้าง คณะทำงานฝ่ายจัดหาที่พัก
462 นางสุดารัตน์ โพล้งละ ครูโรงเรียนวัดคู่สร้าง คณะทำงานฝ่ายจัดหาที่พัก
463 นางเจริญ ดำรงค์สุนทร ครูโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) คณะทำงานฝ่ายจัดหาที่พัก
464 นายภัทรพงศ์ แก้วปัน ครูโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) คณะทำงานฝ่ายจัดหาที่พัก
465 นายวรวุฒิ ปัทถวี ครูโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) คณะทำงานฝ่ายจัดหาที่พัก
466 นางสาวพรรณี ปักษา ครูโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายวิจัยประเมินผล
467 นางพัชรินทร์ ขำเถื่อน ครูโรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม คณะกรรมการฝ่ายวิจัยประเมินผล
468 นางอัญชนา งามเนตร ครูโรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการและเละเลขานุการฝ่ายวิจัยประเมินผล
469 น.ส.เบญจวรรณ ชัยศักดิ์ประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านเนินจำปา ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
470 นางสาวตรีชนนันท์ พลอัน ครูโรงเรียนบ้านโคกวัด ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
471 นางสาวรายา ปัญจมานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินจำปา ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
472 นางสาวอภิฤดี ทองสิทธิ์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดบางกอบัว (ขลิบราษฎร์บุรณะ) ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
473 นางธิติยา แสนคำ ครูธุรการโรงเรียนพร้านีลวัชระ ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
474 นางธัญยธรณ์ ศรีเสาวลักษณ์ ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
475 นางศุกรรญา ทรัพย์สิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
476 นายเนรมิตร เกตภาษา ครูโรงเรียนคลองบางกะสี ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
477 นายหัสชัย อนันสกุลชัย ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
478 นายวิษณุ แรกเรียง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
479 นายยอดยิ่ง ทองรอด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการตัดสิน
480 นายสุรพล มูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานกรรมการจัดการประกวดแข่งขันมารยาทไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดแหลม
481 นางบังคม ป้องประสิทธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 รองประธานกรรมการจัดการประกวดแข่งขันมารยาทไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดแหลม
482 นางสาวกุลญา ฉาวเกียรติคุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองปลัดเปรียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 รองประธานกรรมการจัดการประกวดแข่งขันมารยาทไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดแหลม
483 นางสาวขวัญหทัย มารวย ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการและเลขานุการจัดการประกวดแข่งขันมารยาทไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดแหลม
484 นายศุภกร วงศ์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการประกวดแข่งขันมารยาทไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดแหลม
485 นายถวัลย์ รักสวน ครูชำนาญการโรงเรียนวัดแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
486 นางสาวกฤตพร ได้แทน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคลองปลัดเปรียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
487 นางจิดาภา พวงเงิน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคลองบางกระบือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
488 นายเสรี แก้วก๋อง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
489 นางดรุณี แก้วสุข ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดสลุด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
490 นางโชติมา โคตรพัฒน์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
491 นางสาวกฤษณา เอี่ยมผ่อง ครูชำนาญการโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
492 นายชาติชาย ยันตะศรี ครูชำนาญการโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
493 นางสาวนารีรัตน์ เศษวงค์ ครูชำนาญการโรงเรียนสุเหร่าบางปลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
494 นางสาวอรวรรณ ฟ้อนงามดี ครูโรงเรียนวัดแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
495 นางณัทธินันท์ สำรวมจิตต์ ครูโรงเรียนวัดแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
496 นางสาวนันทิชา เกิดนุช ครูโรงเรียนวัดแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
497 นางสาวอัจฉรา ผ่องเกษม ครูโรงเรียนวัดแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
498 นางสาววิยะดา ทองเฟื่อง ครูโรงเรียนวัดแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
499 นายจักรกฤษณ์ น้อยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
500 นายชวนัทชร์ ศรีประภา ครูโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
501 นางสาวดวงดาว อุดม ครูโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
502 นางผุสดี เต็มสงสัย ครูโรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
503 นางสาวศรัณย์พร บัวเพียร ครูโรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
504 นางสาวจินตนา ดีแก่ ครูโรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
505 นางสาวศิรัญญา น้อยวานิช ครูโรงเรียนคลองปลัดเปรียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
506 นางสาวอรุณรัตน์ อาจวิชัย ครูโรงเรียนคลองปลัดเปรียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
507 นางนที กันสุข ครูโรงเรียนคลองบางกระบือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
508 นางสาวปารณีย์ ฤาโสภา ครูโรงเรียนคลองบางกระบือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
509 นางวรรณา เวสกามี ครูโรงเรียนคลองบางกระบือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
510 นางสาวจุรีพรรณ กลิ่นสุมาลย์ ครูโรงเรียนคลองบางกระบือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
511 นายรัฐธัญพงศ์ แพ่งศรีสาร ครูโรงเรียนสุเหร่าบางปลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
512 นายสุพจน์ วิเศษโวหาร ครูโรงเรียนคลองบางกะอี่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
513 นางสาวจุฬาพร โคตรทิพย์ ครูโรงเรียนวัดสลุด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
514 นางนภัสภรณ์ วิบูลโชติหิรัญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
515 นางสาวลักษณารีย์ เพชรน้อย ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
516 นางสาวชลธิชา ถาลาดแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
517 นายอาทิตย์ อินบุญยา ครูผู้ช่วยโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
518 นางสาวปิยวรรณ สะอาด ครูผู้ช่วยโรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
519 นางสาววงเดือน ตีชัยรัมย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนคลองปลัดเปรียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
520 นางสาวอิศราพร ปลีนารัมย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนคลองปลัดเปรียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
521 นางสาวฐิตินันท์ พุ่มมี ครูผู้ช่วยโรงเรียนคลองปลัดเปรียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
522 นายจักรกฤษณ์ ย่านกลาง พนักงานราชการโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
523 นางสาวศิริพร สกุลฮูฮา ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
524 นางสาวจรัสศรี มีแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
525 นางสาวปณิดา กิ่งวิเศษ ครูอัตราจ้างโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
526 นางสาวจิราภรณ์ แสงหล้า ครูอัตราจ้างโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
527 นางสาวสาวิตรี ยืนยงค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนคลองปลัดเปรียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
528 นางสาวพัฒน์ชญา คงภักจิตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนคลองปลัดเปรียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
529 นางธนาวดี มากเจริญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนคลองปลัดเปรียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
530 นางสาวขวัญฤทัย บุญทวี ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคอลาด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
531 นายอรรนพ ภู่แจ้ง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสลุด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
532 นางสาวขวัญหทัย มารวย ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
533 นายศุภกร วงศ์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
534 นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขกร ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
535 นางสาวจงกล ภู่เทียน ครูโรงเรียนคลองบางปู ฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยีประสานงาน และรายงานผลกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา
536 นางสุธินันท์ งามเกรียงไกร ครูโรงเรียนคลองบางปู ฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยีประสานงาน และรายงานผลกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา
537 นางสาวณิชชยา เทศารินทร์ ครูโรงเรียนคลองบางปู ฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยีประสานงาน และรายงานผลกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา
538 นายกิตตินวรัตน์ รักษาพงษ์ ครูโรงเรียนคลองบางปู ฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยีประสานงาน และรายงานผลกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา
539 นายศรีจุลา จุลาศรี ครูโรงเรียนคลองบางปู ฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยีประสานงาน และรายงานผลกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา
540 นางเสริม โยมไธสง ครูโรงเรียนคลองบางปู ฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยีประสานงาน และรายงานผลกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา
541 นางสาวสุตานันท์ คงเอียง ครูโรงเรียนคลองบางปู ฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยีประสานงาน และรายงานผลกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา
542 นายยุทธิชัย เชือกรัมย์ ครูโรงเรียนคลองบางปู ฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยีประสานงาน และรายงานผลกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา
543 นางสาวปฏิมาพร ด่านนอก ครูโรงเรียนคลองบางปู ฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยีประสานงาน และรายงานผลกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา
544 นางราตรี พูลพันธ์ ครูโรงเรียนวัดสุขกร ฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยีประสานงาน และรายงานผลกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
545 นางกมลรัตน์ สีลาเหลี่ยม ครูโรงเรียนวัดสุขกร ฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยีประสานงาน และรายงานผลกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
546 นายวสันต์ บุญพงษ์ ครูโรงเรียนวัดสุขกร ฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยีประสานงาน และรายงานผลกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
547 นางสาวพิราวรรณ เพิ่มทวี ครูโรงเรียนวัดสุขกร ฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยีประสานงาน และรายงานผลกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
548 นางสาวนันทนา ทวีชาติ ครูโรงเรียนวัดสุขกร ฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยีประสานงาน และรายงานผลกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
549 นางสาวพรศิริ กุดนอก ครูโรงเรียนวัดสุขกร ฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยีประสานงาน และรายงานผลกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
550 นางสาววาสนา สาทิพย์จันทร์ ครูโรงเรียนวัดสุขกร ฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยีประสานงาน และรายงานผลกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
551 นางสาวสุดารัตน์ สินคุณ ครูโรงเรียนวัดสุขกร ฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยีประสานงาน และรายงานผลกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
552 นายจามร ชุนสาย ครูโรงเรียนวัดสุขกร ฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยีประสานงาน และรายงานผลกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
553 นางราตรี พูลพันธ์ ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และอาหารว่าง
554 นางดารณี ศรีเพียรวงศ์ ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และอาหารว่าง
555 นางสาวอิสรีย์ อ่อนนวม ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และอาหารว่าง
556 นางสาวประภาพรรณ วงษ์ปาน ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และอาหารว่าง
557 นางสาวสุดารัตน์ สินคุณ ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และอาหารว่าง
558 นางสาวศศิธร พฤกษเกิด ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และอาหารว่าง
559 นางปิยนุช พัฒนประสเริฐ ครูโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน
560 นายอมรศักดิ์ เสนาราช ครูโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน
561 นายปฐเมศร์ ทองโฉม ครูโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน
562 นางสาวรจนา โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน
563 นางสาวลัคนา อัคนิฐมนตรี ครูโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน
564 นางสาวณัฐฐาพร ราชภูมี ครูโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน
565 นางนงคราญ ดวงสิน ครูโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน
566 นายณัฐวุฒิ จันทร์กิมฮะ ครูโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน
567 นางชนาภา ลั่นซ้าย ครูโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน
568 นางนันทนา บัวสุข ครูโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน
569 นางสอาด พันธุ์พานิช ครูโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน
570 นางนภาพร ป้อมเอี่ยม ครูโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน
571 นายอนุรักษ์ อ้วนเจริญสุข ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและอาคารสถานที่
572 นายคมกฤช ทองนพคุณ ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและอาคารสถานที่
573 นายไกรศณ รักสวน ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและอาคารสถานที่
574 นายจามร ชุนสาย ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและอาคารสถานที่
575 นายวสันต์ บุญพงษ์ ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและอาคารสถานที่
576 นายทินวัตร อาทิตย์ ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและอาคารสถานที่
577 นายนะเรศ พูลพันธ์ ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและอาคารสถานที่
578 นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญนัก ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและอาคารสถานที่
579 นางสาวนันทนา ทวีชาติ ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและอาคารสถานที่
580 นางสาวพิราวรรณ เพิ่มทวี ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและอาคารสถานที่
581 นางสาวพรธิดา สดแสงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและอาคารสถานที่
582 นางสาวศรัณยา หนูใหญ่ศิริ ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและอาคารสถานที่
583 นางสาววาสนา สาทิพย์จันทร์ ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและอาคารสถานที่
584 นางสาวศศิธร พฤกษเกิด ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและอาคารสถานที่
585 นางสาวสุดารัตน์ สินคุณ ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและอาคารสถานที่
586 นางสาวพรศิริ กุดนอก ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและอาคารสถานที่
587 นางสาวประภาพรรณ วงษ์ปาน ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและอาคารสถานที่
588 นายปัญญา จันทร์ย้อย ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและอาคารสถานที่
589 นางสาวสุจิตรา สนธิภักดี ครูโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน
590 นายไกรศร รักสวน ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
591 นางสาวพรธิดา สดแสงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
592 นางสาวศรัณยา หนูใหญ่ศิริ ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
593 นายวสันต์ บุญพงษ์ ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
594 นางสาวพิราวรรณ เพิ่มทวี ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
595 นางสาวพรศิริ กุดนอก ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
596 นางราตรี พูลพันธ์ ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
597 นางสาวนันทนา ทวีชาติ ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
598 นางสาวศศิธร พฤกษเกิด ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
599 นางกมลรัตน์ สีลาเหลี่ยม ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
600 นายอนุรักษ์ อ้วนเจริญสุข ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและประสานจราจร
601 นายปัญญา จันทร์ย้อย ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและประสานจราจร
602 นางสาวศศิธร พฤกษเกิด ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและประสานจราจร
603 นายนพดล ศิริจรรยา ครูโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและประสานจราจร
604 นายอมรศักดิ์ เสนาราช ครูโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและประสานจราจร
605 นายยุทธิชัย เชือกรัมย์ ครูโรงเรียนคลองบางปู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและประสานจราจร
606 นายอมรศักดิ์ เสนาราช ครูโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและประสานการจราจร
607 นางสาวปฏิมาพร ด่านนอก ครูโรงเรียนคลองบางปู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและประสานการจราจร
608 นางสาวสุดารัตน์ สินคุณ ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและประสานการจราจร
609 นายจามร ชุนสาย ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการแข่งขัน
610 นายทินวัตร อาทิตย์ ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการแข่งขัน
611 นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญนัก ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการแข่งขัน
612 นางสาวพรศิริ กุดนอก ครูโรงเรียนวัดสุขกร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการแข่งขัน
613 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
614 นางสาวคณาพร คมสัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
615 นางสาวคณาพร คมสัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการแข่งขัน
616 นางนงลักษณ์ ศรีสังข์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดหาที่พักคณะกรรมการตัดสิน
617 นางนงลักษณ์ ศรีสังข์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการแข่งขัน
618 นางฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการแข่งขัน
619 นายมณีวัฒน์ ชัยประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการแข่งขัน
620 นางต้องตา เต็งรัง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการแข่งขัน
621 นางสาวปัทมา จ้อยพุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการแข่งขัน
622 นายยอดยิ่ง ทองรอด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการแข่งขัน
623 นางฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
624 นางนงลักษณ์ ศรีสังข์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
625 นายยอดยิ่ง ทองรอด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
626 นายมณีวัฒน์ ชัยประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
627 นางต้องตา เต็งรัง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
628 นายยอดยิ่ง ทองรอด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
629 นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดหาที่พักคณะกรรมการตัดสิน
630 นางวิจิตรา กิตติราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน(กรุณานุยุตตาคาร) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดหาที่พักคณะกรรมการตัดสิน
631 นางศิริวรรณ จำเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดหาที่พักคณะกรรมการตัดสิน
632 สิบโทอภิชา เพ็ชรน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดหาที่พักคณะกรรมการตัดสิน
633 นายกุลธวัช หาญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดหาที่พักคณะกรรมการตัดสิน
634 นางสุรีรัตน์ เปลี่ยนบางช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าเกด(ดิษวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดหาที่พักคณะกรรมการตัดสิน
635 นางพรทิพย์ ชูบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดหาที่พักคณะกรรมการตัดสิน
636 นายสมพงษ์ ตั้งประยูรเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดหาที่พักคณะกรรมการตัดสิน
637 นางวัชรีย์ จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง(ศีลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดหาที่พักคณะกรรมการตัดสิน
638 นายทองหนัก สิริมาตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคันลัด คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดหาที่พักคณะกรรมการตัดสิน
639 นายยอดยิ่ง ทองรอด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
640 นางสาวสุภาพรรณ สุขทอง ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
641 สกุลวรรณ นกยูง ครูโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
642 นายก้องเกียรติ ทวีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
643 นางสาวนัฐรินทร์ สียางนอก ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
644 นางสาวเรณุกา สุวรรณรัตน์ ครผู้ช่วยโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป.สป.2 ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
645 นางสาวศรีจันทร์ สามงามพุ่ม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป.สป.2 ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
646 นางสาวรสสุคนธ์ ภาสดา ครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
647 นางสาวสมฤดี มีชัย ครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
648 นางสาวสุภาพรรณ สุขทอง ครูชำนาญการโรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
649 นางสาวรุ่งทิวา บูราณศรี ครูโรงเรียนพิบูลประชาบาล ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
650 นางสาวศุภรานันท์ นาสะกาด ครูโรงเรียนพิบูลประชาบาล ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
651 นางสาวพรพิมล นิตยโรจน์ ครู โรงเรียนพรหมพิกุลทอง ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
652 นางสาวอรัญญา จันทร์มงคล ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
653 นางสาวฐมรัตน์ ซึ้งสีคู้ ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
654 นางสาวจริยา อินทรกุญชร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพรหมพิกุลทอง ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
655 นายยศวัจน์ อภิรัตน์ระพี ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
656 นายอานนท์ รอดรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดสาขลา ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
657 นางจิณห์วรา เย็นวัฒนา ครูโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
658 นางสาวศศิธร ศรีวงษ์ญาติดี ครูโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
659 นางสาวสุชาธิณี แก้วมณี ครู โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
660 นางสาวชนิดาภา ทองท้วม ครู โรงเรียนคลองบางปิ้ง ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
661 นางสาวสายฝน อ๊อตบำรุง ครูผู้ช่วย โรงเรียนคลองสำโรง ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
662 นางทัศนีย์ ภูมิลาด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
663 นางสาววิราพรรณ ปรืองาม ครูชำนาญการ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
664 นางสาวขนิษฐา สุดเจริญ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดด่านสำโรง ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
665 นายชัชวาลย์ งามขำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดด่านสำโรง ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
666 นางสาวศศิธร แสงศรีเรือง ครูโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
667 นางสาวหนึ่งฤทัย ธีระอรรถ ครูโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
668 นางสาวอรวรรณ งามนัก ครูผู้ช่วย โรงเรียนคลองบางแก้ว ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
669 นางสาวธันวรัตน์ นำชัย ครูโรงเรียนคลองบางแก้ว ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
670 นางสาวพรทิพย์ สีสวย ครูผู้ช่วย โรงเรียนคลองบางแก้ว ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
671 นางสาวประภาศรี สุวรรณพัฒน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนคลองบางแก้ว ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
672 นายศุภชัย ทุมมา ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
673 นายอานนท์ รอดรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
674 นางจิณห์วรา เย็นวัฒนา ครู โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
675 นางสาวศศิธร ศรีวงษ์ญาติดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
676 นางสาวสุชาธิณี แก้วมณี ครู โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
677 นางสาวชนิดาภา ทองท้วม ครู โรงเรียนคลองบางปิ้ง ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
678 นางสาวสายฝน อ๊อตบำรุง ครูผูู้ช่วย โรงเรียนคลองสำโรง ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
679 นางทัศนีย์ ภูมิลาด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
680 นางสาววิราพรรณ ปรืองาม ครูชำนาญการ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
681 นางสาวขนิษฐา สุดเจริญ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดด่านสำโรง ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
682 นายชัชวาลย์ งามขำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดด่านสำโรง ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
683 นางสาวหนึ่งฤทัย ธีระอรรถ ครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
684 นางสาวศศิธร แสงศรีเรือง ครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
685 นางสาววันวิสา รุ่งสุข ครูโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
686 นายนราศักดิ์ จันทะคีรี ครูโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
687 นางสาวกมลรัตน์ กุลด้วง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
688 วรารัตน์ ไชยนต์ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
689 นางสาวปรัชนียา มาวัชระ ครูโรงเรียนวัดบางหัวเสือ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันประจำศูนย์แข่ง
690 นางสาวชโลทร ขำมาก ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
691 นางสาวสำเรือง สุ่มจันทร์ ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
692 นางสาววิภาวี ฟุ้งเฟื่องวงศ์ ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
693 นางสาวสุมาลี ชูบุญ ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
694 นางสาวมัณฑนา บรรยง ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
695 นางพรพรรณ ปิ่นเงิน ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
696 นางสาวศรีสุดา ภูศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
697 นางสาวปนัฐดา บุญไธสง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
698 นางสาวรมย์ชลี โสมะนันทน์ ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
699 นางสาวพฤติพร แก้วปินนะ ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
700 นางสาวเมรยา เพิ่มศรี ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
701 นางสาวปภัสนันท์ เจริญกุล ครูธุรการ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
702 นางสาวสุจิตตรา อุปนันท์ ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
703 นางสาวจริยาภรณ์ ขันอาษา ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
704 ว่าที่ร้อยตรีกมลศักร ศรีอุทัย ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
705 ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์ สิงหนสาย ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
706 นายทวีพงษ์ อุทัยรัมย์ ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
707 นางสาวธริยา ปักการะนัง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป.สป.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
708 นางสาวปรีญา จันทนะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป.สป.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
709 นางสาววลัยภรณ์ เพ็ชรน้อย ครูธุรการโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป.สป.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
710 นางสาวรุ่งอรุณ พรมเจียม ครูผู้ช่วย รร.วัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
711 นายธรรมนูญ ศรีนวล ครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
712 นางสาวอรอุมา ชื่นตา ครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
713 นางสาวหทัยรัตน์ หมุนคำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
714 นางสาวจันจิรา ปรีชานนท์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
715 นางสาวปทิตตา นาคสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
716 นางสาวอรพรรณ จรูญศักดิ์วิวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
717 นางประภาภรณ์ มูลหา ครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
718 นางสาวจิตรกานต์ กิ่งใบสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
719 นางสาวภทรพร มินาริน ครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
720 นางสาวปริยานุช ชุนเจริญ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
721 นางสาวรุ่งทิพย์ ยวงลำใย ครูโรงเรียนพิบูลประชาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
722 นางนิภากร หิงสันเทียะ ครูโรงเรียนพิบูลประชาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
723 นางสาวอมรา แก้วทราย พนักงานราชการโรงเรียนพิบูลประชาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
724 นางสาวสุธัญญา แพบัว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
725 นางสาววิภา สารสุข ครู โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
726 นางสาวธัญญา ปัดถา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดบางหญ้าเเพรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
727 นายสมหวัง พูลแข ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
728 นายชุมพล พาทิพย์ ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
729 นายสุรพล แสนฤทธิ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
730 นางสาวศิรินภา โต้สาลี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
731 นางสาวรถชรินทร์ กองเพชร ครูชำนาญการโรงเรียนคลองใหม่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
732 นางโยษิตา เหียบขุนทด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
733 นางสาวศิริธร ศรียากุล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
734 นายอติโชค บุญช่วย ครูโรงเรียนบ่านคลองหลวง เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
735 นางสาวคัทรียา เมฆอรุณ โรงเรียนปุณหังสนาวาส เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
736 นางสาววรรณภา เหล่าไพศาลพงษ์ โรงเรียนปุณหังสนาวาส เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
737 นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดคลองสวน สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
738 นายประยุทธ ติณรัตน์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
739 นางพรปวีณ์ แสนสุข รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
740 นางสุลาวัลย์ ลี้อิศรามาศ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
741 พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สมเพราะ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
742 นายอุดม กลิ่นพวง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
743 นายวีระนนท์ ทองมั่น รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
744 นายภูบดี แก้วสิงห์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
745 นายดิเรก ภู่แจ้ง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
746 นายเสกสรร ปิติกรณ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
747 นายสุวิทย์ พันธุ์หินลาด กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
748 นางธมนณัฏฐ์ พรเจริญ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
749 นายสรายุ รักเจียม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
750 นางกัลยา วัฒนศิริ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
751 นางสาวกรกฎ เกตุมณี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
752 นายจิรภัทร ยศรุ่งเรือง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
753 นางสาวเดือนเพ็ญ ม่วงงาม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
754 นายอานุภาพ พันธุ์ค้า กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
755 นายฉัตรพล สอนดี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
756 นายวิชา จันทร์สุข กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
757 ว่าที่ ร.ต.ปราชญ์ แก่นอินทร์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
758 นายศุภชัย สุขสะอาด กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
759 นางสาวฐนิดา ต่อโชติ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
760 นางสาวมธุรดา ปองไป กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
761 นางสาวสมรัก เกตุแก้ว กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
762 นางสาวชิชา แซ่โค้ว กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
763 นายบุญเจต จันวิลาศ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
764 นายกองทรัพย์ แก้วเมืองกลาง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
765 นางสุปรียา แก้วเมืองกลาง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
766 นางสาวพิสมัย ตาดต่าย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
767 นางสมใจ นพจรูญศรี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
768 นางสาวนฤมล เพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
769 นางสาวเนตรนภา จันทร์งาม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
770 นางสาวสกุลตรา อาจวิชัย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
771 นางสาวอัญชลี ทัตตรุจิ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
772 นางสาวรุจิกร นาคเกิด กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
773 นายธนากร คลังทอง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
774 นางสาวขวัญฤทัย บุญทวี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
775 นายเสกสรร ตวยกระโทก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
776 นางสาวเพ็ญศรี ตาดต่าย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
777 นางสาวชาญดา ปันตา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
778 นายอุดร วิงวอน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
779 นายณัฐพงษ์ สุขเกษม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
780 นายชำนาญ โพธิ์เอม ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
781 นายวิฑูรย์ ชั่งโต ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
782 นางศกุนตลา สุขสมัย ข้าราชการบำนาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
783 นางชูศรี สัตยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันเสริมวิทย์ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
784 นางลักษมี สุประสงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
785 นางพัชร์สิตา จันทรวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
786 นางจิรวรรณ เอี่ยมยิ้ม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
787 นางขวัญใจ ทองโชติ ครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
788 นางระวีวรรณ บุญจำรัส ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
789 นายเอกชัยณัฐ เมธีธัญญรัตน์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
790 นางสาวรัตติกาล สระทองช่วง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
791 นายปิยสนธิ์ เชื้อทอง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
792 นายยุทธพงษ์ พิพิธกุล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
793 นางสาวชนิตา ชัยศุภวัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
794 นางรัชนี อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
795 นางสาวสมฤดี มีชัย ครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
796 นางสาวจิตรกานต์ กิ่งใบสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
797 นางสาวธิดารัตน์ เพิกเฉย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
798 นายภุชิสสะ รุ่งวัฒนชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
799 นายธนายุต เขียวแสน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
800 นางสาวปริยานุช ชุนเจริญ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
801 นางสาวชณัฐดา ฤทธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาบาล คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
802 นางจรวยพร แสนสุข ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพิบูลประชาบาล คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
803 นางจำลอง ตะกรุดแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลประชาบาล คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
804 นางรัตนาภรณ์ สันตะวาลิ้ม ครูชำนาญการโรงเรียนพิบูลประชาบาล คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
805 นายจำลอง น้อยวานิช ผู้อำนวยการ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
806 นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
807 นายวิชิต ยาก่ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
808 นางรัชฎา ศรีแก่น ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเสาธง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
809 นายวรัญญู อติศักดิ์กูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฏร์โพธิ์ทอง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
810 นางกุหลาบ ตรุโนภาส ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
811 นางอัฉรา ขจรไพร ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
812 นางธนัชภรณ์ มูลภักดี ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
813 นางรัตนา ประกอบผล ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
814 นางสาวเกวลี บุญเฉลียว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
815 นางดวงกมล ธรรมวงค์ ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
816 นางพนมรัตน์ แคนมั่น ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
817 นางญาณิศา บุรัศมี ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
818 นางศิษฏาภา เทียนทอง ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
819 นางเครือทิพย์ สัญสำราญ ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
820 นายวิชา กุมภาพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
821 นายไกรวิทย์ ตันติเมธีศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
822 นางวาสนา กลิ่นเอี่ยม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
823 นายสุรวิทย์ ปานทน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
824 นางดาวประกาย ระโส ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
825 นางสาวสุรีย์ กลัดบุบผา ครูชำนาญการ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
826 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
827 นางสาวภูริตา มีวัฒนะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองบางแก้ว คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
828 นางสุพัตรา สาณศิลปิน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองบางกระบือ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
829 นางสุชาดา บานแย้ม รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองบางแก้ว คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
830 นางสาวสิรินันท์ เม้ยนรทา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองบางกระบือ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
831 นางจิดาภา พวงเงิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองบางกระบือ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
832 นางเสาวลักษณ์ ฦๅชา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองบางแก้ว คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
833 นายกิตินันท์ นาเสถียร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองบางแก้ว คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
834 นางสาวณัฏฐณิชา โยธาภักดี ครูชำนาญการ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
835 นางสาวศศิธร แสงศรีเรือง ครูโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
836 นางสาวหนึ่งฤทัย ธีระอรรถ ครูโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
837 นายวีระศักดิ์ เกษรจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองบางแก้ว คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
838 นางสาวณฐมน แสงนาค ครูโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
839 นางสาวณีรนุช กุมผัน ครูโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
840 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
841 นางสาวภูริตา มีวัฒนะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองบางแก้ว คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
842 นางสุพัตรา สาณศิลปิน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองบางกระบือ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
843 นางสุชาดา บานแย้ม รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองบางแก้ว คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
844 นางสาวสิรินันท์ เม้ยนรทา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองบางกระบือ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
845 นางจิดาภา พวงเงิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองบางกระบือ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
846 นางเสาวลักษณ์ ฦๅชา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองบางแก้ว คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
847 นายกิตินันท์ นาเสถียร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองบางแก้ว คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
848 นางสาวณัฏฐณิชา โยธาภักดี ครูชำนาญการ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
849 นางสาวศศิธร แสงศรีเรือง ครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
850 นางสาวหนึ่งฤทัย ธีระอรรถ ครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
851 นายวีระศักดิ์ เกษรจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองบางแก้ว คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
852 นางสาวณฐมน แสงนาค ครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
853 นางสาวณีรนุช กุมผัน ครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
854 นายธารา เปลี่ยนบางช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
855 นายณัฐพล นุชอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านสำโรง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
856 นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
857 นายสุชาติ ศรีหานารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
858 นายสมพูน ประทีป ณ ถลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้ว คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
859 นายสมชาย พึ่งอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองมหาวงก์ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
860 นายปิยสนธิ์ เชื้อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโปรง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
861 นางนิรัติกาล สำรวมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านสำโรง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
862 นางสาวสุพิชฌาย์ เลาหะพานิช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
863 นางสาววิวัฒน์ วุฒิยาสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
864 นายวัชระ ไชยเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
865 นางปริศนา พรหมเมศ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
866 นางณัฐมน บุญเสริม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดด่านสำโรง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
867 นางเพชรา แป้นอ้อย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดด่านสำโรง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
868 นางสาวสุวิมล ประเสริฐสมบูรณ์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
869 นางสาววารี อ้อนอุบล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
870 นายฐานุพงศ์ พุฒวิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหลุมลึก คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
871 นางสาวกฤตพร ได้แทน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคลองปลัดเปรียง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
872 นายเทวฤทธิ์ ปินต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคลองบางกระบือ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
873 นายสหเทพ พลพิทักษ์ ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
874 นางสาวภัทรพร ประมาตร ครูโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
875 ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ สุวรรณ ครูโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
876 นายมารุต ทองพวงเงิน ครูโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
877 นายนันทคม อภิชาชยุตกุล ครูโรงเรียนวัดสลุด คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
878 นางสาวลลิต ถาวัน ครูโรงเรียนคลองบางกระบือ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
879 นางสาวประภัสสรา เทศฤทธิ์ ครูโรงเรียนพรหมพิกุลทอง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
880 นายอารดี พันธุ์ยาง ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรหมพิกุลทอง คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
881 นางสาวจุรี เพชรชนะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนคลองบางกระบือ คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
882 นางสาวมธุกัญญา จันพรม พนักงานราชการโรงเรียนวัดสลุด คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
883 นางนิรมล ศิริสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
884 นายวิศนุย์ คุณมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
885 นายเอกพล กาวีวน ครูโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
886 นางสาววรางรัตน์ พินิจธนสาร ครูโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
887 นางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รร.วัดครุใน คณะกรรมการอำนวยการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
888 นางนิภาพร ม่วงกูล ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
889 นางพันวลี พันธิรัตน์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
890 นางณัฐฐิญา มะนูญาธนพัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
891 นางสาวกรวรรณ แก้วสีม่วง กรรมการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
892 นางสาวสุภิญญา สุวรรณสม กรรมการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
893 นายเอกชัย เกล็ดพลี กรรมการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
894 นางสาวสุณัฏฐิกา พลวิชัย กรรมการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
895 นางสาวอนุศิริ ชิณศรี กรรมการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
896 นางสาวกมลชนก งามขำ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
897 นางสาวจิราวรรณ จิตรบรรจง กรรมการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
898 นางสาวอลิสา ผิวเงิน กรรมการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
899 นางสาวสุพัตรา แอระหีม กรรมการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
900 นางสาวอัจจิมา ไชยชิต กรรมการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
901 นางสาวธัญลักษณ์ บุญประกอบ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
902 นางสาววิสารัตน์ ทองเพียร กรรมการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
903 นางสาวกมลวรรณ สีแสง กรรมการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
904 นางสาวหนึ่งฤทัย กาญจนศรี กรรมการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
905 นางธนภร รื่นเริง กรรมการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
906 นางสุนิสา จันทร์แดง กรรมการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
907 นางสาวพัชรีย์ ชุมแสน กรรมการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
908 นางกาญดา แสงรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
909 นางสาวสมหญิง อุ่นเรือน กรรมการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
910 นางสาวสุภาภรณ์ จันทึก กรรมการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
911 นางสาววาสนา งิ้วเทศ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
912 นายนันทคม อภิชาชยุตกุล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
913 นายพีระพัฒน์ วัชรนันทวิศาล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
914 นางเนตรนภา พรมสา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
915 นายจักรกฤษณ์ ศิริผล ครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
916 นายเลิศชาย ใจทัด ครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
917 นายพงษ์เทพ ยุวะบุตร ครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
918 นางดวงพร ขาวสนิท ครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
919 นางสาวพิทยาธร โยธาภักดี ครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
920 นางสาวสุภารักษ์ วาปี ครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
921 นางสาวสายฝน ตระกูลไทยพิชิต ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
922 นางสาววิภา บุตรตา ครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
923 นางสาวชณาพิมพ์ เทพโภชน์ ครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
924 นางสาวสุวรรณา สืบสี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
925 นางสาวธนิกา นาคจันทร์ ครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
926 นางสาวมะลิวัลย์ สอนไพร่ ครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
927 นางสาวอภิญญา ศศิธร ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
928 นางสาวรุ่งนภา อุปไชย ครูชำนาญการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
929 นางสาวอรอุมา ศรีเอี่ยมจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
930 นางสาวพิมพ์รภัช ศรีจิราพงศ์ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
931 นายภูวเดช วงษ์ปัญญา ครูผู้ช่วยโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
932 นางสาวสมหมาย สุขเกษม พนักงานราชการ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
933 นางบุญเรือน พรมเสนสา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
934 นางสุภาพร เกิดโมลี ครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
935 นางสาวสุภาพร บุตรสุข โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
936 นางสาวเนตรนภา สมใจ ครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
937 นายปราโมทย์ สมุทรประเสริฐ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
938 นางสาวรัตนา รัตนน้อย พนักงานราชการ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
939 นางสาวทิพรัตน์ แก้วนุช พนักงานราชการ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
940 นางสาวดารินทร์ อำนวยพร ครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
941 นางสาวมลฤดี แผลติตะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
942 นางสาวพนมไพร เขียวแสน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
943 นางสาววาสนา เกษสุพรรณ์ ครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
944 นางสาวธนพร อินทะเกิด ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
945 นางสาวศิริพร สุภาพ ครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
946 นางสาวฐิติมา ภูวินทร์ ครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
947 นางสาวกวินทร์ทิรา ดวงประทุม ครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
948 นางหทัยรัตน์ แปงจิตร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
949 นางสาวฐิตินันท์ เมฆศิริวรรณ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
950 นางสาวศศิรินทร เชี่ยวชาญพาณิชย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
951 นางสุจิตตรา บรรจมาตย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
952 นางสาวเกศภิญญา คำรินทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
953 นายพจณ์วัชรกรณ์ ภูมิเอี่ยม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
954 นางสาวเอมิกาญ ชิดชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
955 นายภุชิสสะ รุ่งวัฒนชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
956 นางสาวณฐมน บุณมาเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
957 นายวิชิต ยาก่ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
958 นางธนัชภรณ์ มูลภักดี ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
959 นางสาววีรยา แทนขำ ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
960 นางนภาวรรณ บัวล้อมแก้ว ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
961 นางรัตนา ประกอบผล ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
962 นางสาวณัฐชานันท์ ธนากิตติ์เจริญกร ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
963 นางสาวนพมาศ ศรทอง ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
964 นางสาวรุ่งตะวัน เลิกนอก ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
965 นางสาวธัญลักษณ์ เนยสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
966 นางสาวสรัลชนา ก้านกลาง ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
967 นายชูศักดิ์ กันภัย ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
968 นางสาววาสนา วงศ์บุญรอด ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
969 นางสาวฐมรัตน์ ซึ้งสีคู้ ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
970 นางสาวอรัญญา จันทร์มงคล ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
971 นางสาวสุภัทรา บูรณประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
972 นายนพดล พิพัฒน์รังสรรค์ ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
973 นายลิขิต แก้วนิวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
974 นายจีระศักดิ์ สงสัย ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
975 นางปาริชาติ เก้าอุดม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
976 นายสมเกียรติ สถิตไชยนนท์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
977 นางสาวชนกกานต์ ไตรพรม ครูโรงเรียนวัดด่านสำโรง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
978 นางสาวสุจิตรา นนทวงษา ครูโรงเรียนวัดด่านสำโรง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
979 นางสาวมาลินี ศรีทับทิม ครูโรงเรียนวัดด่านสำโรง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
980 นางศิริวรรณ พุ่มเจริญ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดด่านสำโรง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
981 นางนาฏยา บรรจงอักษร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
982 นายเสริมชัย เลิศศักดิ์พณิชย์ ครูโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
983 นางสาววิภาพร มั่งมี ครูโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
984 นายประกาศน เจริญยิ่ง ครูโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
985 นางประสพพร เลิศหงิม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
986 นางผกากรอง ศรีสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
987 นางสาววิวัฒน์ วุฒิยาสาร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
988 นางสาวรัตยา ทัศนา ครูชำนาญการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
989 นางสาวพัชรี ชัยศรี ครูชำนาญการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
990 นางสาวรัฐพร รอดเนียม ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
991 นางบุญเลิศ บุญเพ็ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
992 นางสาวรัตนา คำแสน ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
993 นางจินตนา ยนต์ศิริ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
994 นางสาวอินทิรา ศรีเกิด ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
995 นางสาวฐิตาภา ลิ้มธนะกิจ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
996 นางสาวบัวหลง อ่วมจันทะ ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
997 นางสาวเมธิกาญจน์ พูลภิรมย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
998 นางสาวนัทริดา ผุยอุทา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
999 นางสาวนุชจรีย์ พิศวงปราการ ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1000 นางเนาวรัตน์ โต้ตอบ ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1001 นางสาวเยาวพา บัวเงิน ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1002 นางสาวจันทร์จิรา เดิมทำรัมย์ ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1003 นางสาววิชุลดา วรรณดี ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1004 นางเบญจรัตน์ ศรีอุดม ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1005 นางจารุวรรณ วงศ์สามารถ ครู ชำนาญการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1006 นางสาวศิริกัญญา ธงสารัตน์ ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1007 นางสาววรลักษณ์ โสไกร ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1008 นางสาวชุติกาญจน์ ทอดเสียง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1009 นางสาวนวพร ฤกษ์สง่า ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1010 นางวรลักษณ์ มุ่งเจริญ ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1011 นางสาวทรงพร อุดรพันธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1012 นางประสพพร เลิศหงิม ครู ชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1013 นายธีรยุทธ ดอกไม้ ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1014 นางสาวเกษณี ปักเขตานัง พนักงานราชการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1015 นายวุฒิคุณ โสภี ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1016 นางสาวรัตติยา ยะไวย์ ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1017 นายวัชระ ไชยเพชร ครู ชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1018 นางสาวนภาพรรณ ช่อชั้น ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1019 นางสาวคริสมาส ไขแสง ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1020 นางสาวกอบแก้ว ยอดนิล ครู ชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1021 นางสาวสุดารัตน์ สุดอ้น ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1022 นางสาวนภาพรรณ ช่อชั้น ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1023 นางสาวคริสมาส ไขแสง ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1024 นางสาวพัชรินทร์ พวงวงษ์ ครู ชำนาญการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1025 จ.ส.อ.ธีรเดช เสมามิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1026 นางอัญชลี พงษ์เวียงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1027 นางเขมเบญญา ตุนาค พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1028 นางเสาวนีย์ เพ็ชรสงค์ ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1029 นางสาวรัตยา ทัศนา ครู ชำนาญการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1030 นางสาวอนงค์ ข่าขันมะลี พนักงานราชการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1031 นางสาวขวัญฤทัย กุลเพชรชโลทร ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1032 นางสาวสุวิมล ประเสริฐสมบูรณ์ ครู ชำนาญการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1033 นางสาวรังสิยา พุทธ ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1034 นางรัตติกร เกิดมณี ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1035 นายโกวิท ลาภประสพ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1036 นายวินัย สีสมพาน ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1037 นางสาวสุภาพร ห่วงมาก ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1038 นายครองยุทธ นบนอบ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1039 นางสาวณิชานันท์ ผาดไธสง ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1040 นางนันทนา พ่วงพูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1041 นางสาวจารุวรรณ พันแต้ม ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1042 นางสาวธีลดา รัตนสนธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1043 นายวิวรรธน์ ศรีหานารถ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1044 ว่าที่ร้อยตรีชัยประชา รักษาศรี ครูชำนาญการโรงเรียนคลองใหม่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1045 นางวรรณพร ชลิศราพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคลองใหม่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1046 นายมานิตย์ นิลนนท์ ครูชำนาญการโรงเรียนคลองใหม่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1047 นายภูมิวัฒน์ ชาภิรมย์ ครูโรงเรียนคลองใหม่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1048 นายกฤติณ ธีระภักดีธรากุล ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1049 นางจุรีรัตน์ ชีวันโชติบัณฑิต ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1050 นางสาวขัฒยา ซาเสน ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1051 นางสาวสิริญา พิมพา ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1052 นางสาวกิติยา หัสดินทร ณ อยุธยา ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1053 นางสาวธัญชนก คล้ายสังข์ ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1054 นางสาวนิพารัตน์ ศรีกุล ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1055 นางสาวอุมาลี ลีเบาะ ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1056 นางสาวซอนด้า จันทรบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1057 นางสาวดวงดาว ลังภูรี ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1058 นางสาวภคพร ปาริชาตวุฒิกุล ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1059 นางสาวสายธาร เจริญคำ ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1060 นางสาวหทัยรัตน์ จันธวัต ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1061 นางสาวจันทรรัตน์ คำอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1062 นายวิทวัส จิตอารีย์ ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1063 นางสาวจินตนา กันทัด ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1064 นางสาวอุดมลักษณ์ ทองผา ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1065 นางสาวอัมพร แกล้วกล้า ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1066 นางสาวดวงกมล จันทร์ยาม ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1067 นางสาวจันทร์จิรา บรรจงหาร ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1068 นางสาวจันทร์จิรา บุตรศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1069 นางสาวบุษยมาศ ศิลป์เบ็จพร ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1070 นางสาวเวธกา ศุภวีรฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1071 นางสาวอารยา โพธิ์สุภาพ ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1072 นางสาวบงกชรัสมิ์ ตันสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1073 นางสาวสุดาทิพย์ ศรีสร้อย ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1074 นางสาวนัฐราภา ทองวิจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1075 นางสาวอันธิกา สีเมฆ ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1076 นางสาวนภัสภรณ์ อุดมสุข ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1077 นางสาวผทัยรัตน์ เหลืองทอง ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1078 นางสาวธันวินีย์ อบหอม ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1079 นางสาวอรอนงค์ จำนงค์ธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1080 นางสาววิชุดา พามี ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1081 นางกัญญ์ณพัชญ์ เดิมสันเทียะ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดบางหัวเสือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1082 นางสาวอาริศา นอขุนทด ครูโรงเรียนวัดบางหัวเสือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1083 นายอนุวัฒน์ สว่างศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบางหัวเสือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1084 นางสุวรรณ บุญสูง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดบางหัวเสือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1085 นางสาวเมทินี เกิดเอี่ยม ครูโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1086 นางสาวนฤมล พันธ์เรือง นักการโรงเรียนวัดบางหัวเสือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1087 นายวิชาญ บัวสำอางค์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1088 นางอรทัย แสงตะวัน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1089 นางสาววัฒนา จุ้ยศิริ ครูโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1090 นางวารุณี แก่นทน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1091 นางสาวกัญญาณัฐพัชร์ โพธิ์รินทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1092 นางสาวดวงนภา ผลทิพย์ ครูโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1093 นางสาวปวีณา ศิริพจน์ ครูโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1094 นางสาวกชมนวรรณ บุญเกิด ครูโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1095 นางสุนิสา ดอกพิกุล ครูโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1096 นางสาวนริษา คุณบุราญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1097 ว่าที่ ร.ต.พันลวัฒน์ แก้วเนตร ครูโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1098 นายอำนาจ กระทอง ครูโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1099 นางสาวอรสา คงภักจิตร โรงเรียนคลองปลัดเปรียง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1100 นางสาวนงนุช ชื่มชม ครูโรงเรียนวัดนิยมยาตรา คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1101 นางดวงกมล เจริญเตีย ครูโรงเรียนวัดนิยมยาตรา คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1102 นางสาวณัฐสุด สุ่มสังข์ ครูโรงเรียนวัดนิยมยาตรา คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1103 นางสาวแพรวนภา เวฬุวนารักษ์ ครูโรงเรียนวัดด่านสำโรง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1104 นางสาวสุมาลี แก้วเพชร ครูโรงเรียนวัดสุคันธาวาส คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1105 นางพรรณี สมบูรณ์ ครูโรงเรียนคลองสะบัดจาก คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1106 นางจารุวรรณ สารชาติ ครูโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1107 นางสาวสุทธิชา ทรงปัญญา ครูโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1108 นายบัณฑิต เอกตาแสง ครูโรงเรียนวัดบางบ่อ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1109 นางสาวพรกนก ก๋งพยา ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1110 นางสาวรุ่งอรุณ ศรีสุธรรม ครูโรงเรียนพรหมพิกุล คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1111 นางสาวรัตนา ปานระโคน ครูโรงเรียนวัดบางบ่อ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1112 นางสาวมนัสนันท์ วินิจฉัย ครูโรงเรียนคลองบางกระบือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1113 นางสาวดวงกมล เชิยงพา ครูโรงเรียนวัดบางบ่อ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1114 นางสาวสุนิษา ปักเขตานัง ครูโรงเรียนวัดสลุด คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1115 นางสาววรรณภา ศรีพันนาม ครูโรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1116 นายรัฐนันท์ กุณะ ครูโรงเรียนวัดด่านสำโรง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1117 นายทศพร พะวงษ์ ครูโรงเรียนวัดด่านสำโรง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1118 นางสาวนีรนุช พันธ์วงค์ ครูโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1119 นางสาวอรทัย ดวงศรี ครูโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1120 นายสิทธิโชค เสนาะน้อย ครูโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1121 นางสาววรัญญา สมบูรณ์ธรรม ครูโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1122 นายวัลลพ ขำสด ครูโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1123 นางสาวจีรนุช นิลทอง ครูชำนาญการโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1124 นางสาวพเยาว์ วงศ์ศรี ครูชำนาญการโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1125 นางสาวชินภาดา ทัศนะ ครูโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1126 นางวรรษา ขันทองคำ ครูโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1127 นางสาวปรียานุช พัฒนาประพันธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1128 นายศิริชัย พงศ์วัชร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1129 นายอธิวัฒน์ รุ่งตุ้ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1130 นางสาวณัฐทิตา สถานอุ่น ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1131 นางสาววรรณ์วิภา ใจธะนะ ธุรการโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1132 นางสุวลักษณ์ มงคลวิสุทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1133 นายกนกศักดิ์ วาสุกรี ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1134 นางสาวทัศฎา สินทา ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1135 นางสุรีพร สุขม่วง ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1136 นางอุสุมา รุ้งศรี ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1137 นางสาวภัสรา บำรุงหลี่ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1138 นางจรี สงวนช้อย ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1139 นางสาวนันทิยา สิริวุฒิพร ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1140 นางลักษณ์นารา โพธิ์ไชยคุณ ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1141 นางสาววิลาสินี พรหมภักดี ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1142 นางสาวปริญา สีระสาร ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1143 นางสาวณัฐชา กาญจนชีวะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1144 นางสาวสุพรรณี วงษ์แสงแก้ว ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1145 นางสาวสุพลา สว่างแก้ว ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1146 นางสาวชัชฎาภรณ์ เอี่ยมหร่าย ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1147 นางสาวหทัยกาญจน์ เขื่อนเพชร ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1148 นางสาววัลภา คำวัฒนะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1149 นางสาวสุธินัน ตุ้ยเขียว ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1150 นางสาวสุภัทรา มหาไชย ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1151 นางสาวสุภาวดี ทาทอง ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1152 นางสาวนุชจรินทร์ เงินไธสง ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1153 นางสาววิไลพร นุชิต ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1154 นางสาวพรรณจิตต์ เขียนศรีอ่อน ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1155 นางสาวเสาวลักษณ์ นามมนตรี ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1156 นายรัชตา มะลัยโคตร ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1157 นางสาวภัสสร ติดมา ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1158 นายจักรกฤษณ์ ดาทอง ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1159 นางสาวชนาภา วงษ์ละคร ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1160 นางสาวนราทิพย์ ศรีลำพัง ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1161 นางสาวจุฑามาศ หาญนอก ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1162 นายธนาสิน บุญมี ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1163 นางสาวสุดารัตน์ ดาศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1164 นางสาววรวรรณ สืบสิงห์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1165 นางสาวสิริพร ทองสว่าง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1166 นางสาวอาริษา ศรีพูล ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1167 นางสาววรรณวิภา เรืองจำเริญ ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1168 นางสาวอนงค์นาถ ไล้สุวรรณ พนักงานราชการโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1169 นายวิษณุ แรกเรียง ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1170 นางสาวภัณฑิลา นาห้วย ครูชำนาญการโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1171 นายณัฐพล นาควิสุทธิ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1172 นายพีรวิชญ์ สุทธิทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1173 นางสาวทัศนียา ภูธา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1174 นางสาวนุชกานต์ เชื้อดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1175 นางสาวผกาพร ศาลาศัย ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1176 นางสาวพิชามญชุ์ พลายละหาร ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1177 นางสาวลภัสรดา บุตรี ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1178 นางสาวอังคาร ทองสลับ ครูธุรการโรงเรียนวัดบางหัวเสือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1179 นางสาวนฤมล เปลี่ยนจ้อย ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดบางหัวเสือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1180 นางปิยนุช พัฒนประเสริฐ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1181 นางสาวจันทิมา สุขดี โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1182 นางสาวจุฑามาศ คะหงวน โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1183 นางสาวสุภาพร อุทัศน์ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1184 นางสาวสุวาลี คณโททอง โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1185 นายภากร สวาทสุข โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1186 นางสาวสมพร บุษบา โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1187 นางสุจินันท์ นิลเพชร โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1188 นายปฐเมศร์ ทองโฉม โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1189 นายณัฐวุฒิ จันทร์กิมฮะ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1190 นายภากร สะวาทสุข โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1191 นายนพดล ศิริจรรยา โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1192 นางวันเพ็ญ ทองเขื่อนขันธ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1193 นางสาวรุ่งอรุณ ศรีสุธรรม ครู โรงเรียนพรหมพิกุลทอง คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
1194 นายกิตติ ศรีวลีรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป.สป.2 คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1195 นายธรนิศ บุญทัน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1196 นายสัชฌุกร ตันติธนวรพงศ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1197 นางพัชรนันท์ ศิรจินดาภิรมย์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1198 นางจินดา วงษ์สุวรรณ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1199 นางสาวนฤมล ศิริศรี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1200 นางสาวพิราวรรณ สมมิตร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1201 นางสาวเพ็ญนภา ชื่นใส กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1202 นางสาวพาขวัญ มั่งมูล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1203 นางรสสุตนธ์ โทหนองตอ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1204 นางสาวณงนภา บุญเงิน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1205 นางสาวสาวิตรี ลีลาสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1206 นายสุพจน์ วิเศษโวหาร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1207 นางสาวชัชชญา จำเจียม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1208 นางเบญจวรรณ เคนโยธา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1209 นางสาวพัชรี จันทะเสน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1210 นายอัคนี อุตสุวรรณ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1211 ว่าที่ ร.ต. ธนกร บุญเริ่ม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1212 นางสาวกัญญาภรณ์ ภูโปงซอน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1213 นางสาวไอรดา กุลโพนเมือง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1214 นายอนุชา แย้มเปี่ยม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1215 นางสาวรักสุดา ปะจิตร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1216 นางสาวสุพัตรา พงษาปาน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1217 นางดรุณี แก้วสุข กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1218 นางสาวรัชนี มุลศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1219 นางสาวส้ม ช่างนาค ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1220 นางสาวทิพาพร อำนาจสถิตย์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1221 นางสริณนา นิลโต ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1222 นางสมพิช ศรีภูมิ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1223 นางละออ พระวิเชนทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1224 นางชวนพิศ จ้อยชู ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1225 นายชัชกร คำหาญพล ครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1226 นางสาวอุทัย คำผาย ครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1227 นายจักริน คำศรี ครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1228 นางสาวพิมพา ใจรักษา ครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1229 นายเอกศักดิ์ ไมคะ ครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1230 นางณัฐลดา พุกกะเวส ครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1231 นางวรรณพร คำหริ่ม ครูชำนาญการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1232 นายคณพศ ซ้วนตั้น ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1233 นายเจตริน การถวิล ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1234 นางจิตรา ดงรุ่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1235 นางสาวจุฑาทิพรักข์ จันทร์สุวรรณ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1236 นางสาวขวัญชนก อรชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1237 นายชวน รอดแก่นทรัพย์ ช่างไม้โรงเรียนวัดบางโฉลงใน ระดับ ๓ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1238 นางสายเสน่ห์ เวบสูงเนิน ลูกจ้างโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1239 นางสาววิทยาพร สุทธนะไตร ลูกจ้างโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1240 นางสาวพรเพ็ญ ปรากฏมงคล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1241 นางสาวจิตรา ชัยสว่างโยธิน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1242 นางสาวดวงใจ เพ็ชรงาม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1243 นางสาวสุภาพร สอนภักดี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1244 นางสาวรัตนาพร เมยประโคน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1245 นางสาวกัลยรัตน์ สนชาวไพร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1246 นางช่อผกา กรเกี่ยว กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1247 นางสาวพัทธ์ธีรา พึ่งเขื่อนขันธ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1248 นายนิรันดร์ กันภัย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1249 นายธนัท สืบสร้อย ครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1250 นางสาวพิชามญชุ์ แซกรัมย์ ครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1251 นางสาวสำราญ ใบบัวเผื่อน ครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1252 นางสาววิไล ลีประโคน ครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 คณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน